สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสอบวัดความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  ( เข้าชม 263 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายจุติพร ขาวมะลิ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ดำเนินการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบวัดความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( NT ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจในการดำเนินการทดสอบดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยกำหนดดำเนินการวัดความสามารถในวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ สนามสอบในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบโรงเรียนในสังกัด จำนวน 140 สนามสอบ
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 2/3/2561 15:50:15 )