สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมลูกจ้างในสังกัดเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ( เข้าชม 186 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมลูกจ้างในสังกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีดร.ญาณิศา บุญจิตร์ รองผู้อำนวยการฯ นางจรรยารักษ์ นิลเอก ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และลูกจ้างในสังกัดร่วมประชุม จำนวน 20 คน
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 1/2/2561 15:23:39 )