สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการ กตปน.ครั้งที่ 1/2561  ( เข้าชม 192 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน.) ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมท่าฉาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบคือ รายงานผลติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น ปีการศึกษา 2560 เรื่่องเสนอเพื่อพิจารณา จำนวน 2 เรื่อง คือแผนนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นปีงบประมาณ 2561 และ ร่างแนวทางการบริหารวิชาการตามนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ 2561
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 24/1/2561 11:05:02 )