สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560  ( เข้าชม 288 ครั้ง )

วันที่ 20 มกราคม 2561 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. ให้เป็นเจ้าภาพในการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประกวดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ส่งเสริมบุคลากรในสังกัดที่มีผลงานยอดเยี่ยม และมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน ที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม เพื่อรับรางวัล โดยมีหน่วยงานและบุคลกรใน 36 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคใต้ จำนวน 190 ราย 113 ประเภทรางวัล โดยมีคณะกรรมการตัดสินที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกเขตพื้นที่ในภาคใต้ รวม 21 คณะ รวม 65 ท่าน แบ่งเป็นการประกวดด้วยวิธีการนำเสนอออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า เวลา 09.00 น.- 11.40 น. และช่วงบ่ายเวลา 13.00 น - 16.30 น. ประธานในพิธีเปิด นายเสนอ ทองจีน ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 6 นายประทีป ทองด้วง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประธานคณะกรรมการดำเนินการกล่าวรายงาน ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สฎ2
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 20/1/2561 14:49:54 )