สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมบันทึกข้อตกลงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด  ( เข้าชม 226 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 นายประทีป ทองด้วง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมบันทึกข้อตกลงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่าง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 183 โรงเรียน นโยบาย จำนวน 9 ข้อดังนี้ 1.ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตบริการได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 2.ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา พร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 3.ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ตามระดับชั้น 4. ผู้เรียนมีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 สูงขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา หรือมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 5.ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับ Thailand 4.0 6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยวิธีการที่หลากหลาย และเกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 7.สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ และจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 8. สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 9. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 5/1/2561 15:15:36 )