สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาการจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบ Active Learning รุ่นที่ 3  ( เข้าชม 294 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "จัดทำหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวตกรรม และเครื่องมือการวัดประเมินผลที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการฝึกปฎิบัติจริง ในด้านการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการแก้ปัญหา แบบ Active Learning รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่มุ้งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง โดยมีครูผู้สอนทุกคนในโรงเรียนเป้าหมายในสังกัด จำนวน 48 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 519 คน วิทยาการให้ความรู้นายครรชิต มนูญผล อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษจาก สพฐ. และผู้ประสานการเรียนรู้จากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 27 คน คณะทำงาน จำนวน 17 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2560
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 28/9/2560 15:01:34 )