สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด  ( เข้าชม 222 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานได้รับรู้รับทราบความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกคน ในการนี้ได้จัดกิจกรรมมุทิตาจิตให้กับบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ ในปี 2560 จำนวน 6 ราย ได้แก่ 1.นายวิเชษฐ์ ชนะแก้ว ผอ.กลุ้มนิเทศติดตามฯ 2.นางศิริมา แสงมณี ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในปฎิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 3. นายวิสุทธิ์ จำนงทอง ศึกษานิเทศ 4.นายสมเกียรติ ชูทอง ศึกษานิเทศก์ 5.นายประณต สุวรรณโกศัย ศึกษานิเทศก์ 6. นายสุชาติ ธรรมรักษ์ ศึกษานิเทศก์
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 19/9/2560 16:09:17 )