สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ขับเคลื่อนนโยบายตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยินให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  ( เข้าชม 206 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู่้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและจากกลุ่มงานต้างๆ เน้นให้หลักการแนวคิดในการขับเคลื่อนนโยบายตามศาสตร์พระราชาและเส้นทางการขับเคลื่อนนโยบายสู้การปฏิบัติในสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ณ ห้องประชุมโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารและสามารถนำไปถ้ายทอดให้กับครูผู้สอนในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้บริหารโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จำนวน 42 โรงเรียนด้วย ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปฃส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 19/9/2560 15:23:41 )