ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2และคณะ ร่วมประชุม สพฐ.สัญจรภาคใต้  ( เข้าชม 197 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 7 ส.ค.2560 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร จุดที่ 4) ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช จังหวัดสงขลา พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายที่เป็นจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ทุกคนรับทราบร่วมกันถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ รับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารและนโยบายที่ถูกต้อง เพื่อไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในการจัดทำแผนและขั้นตอนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนในระดับปฏบัติ เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาในภาพรวม ซึ่งหัวใจสำคัญก็คือ "คุณภาพของผู้เรียน" และทำให้ทุกคนเกิดความเข้าใจแนวทางปฏิบัติและดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน นำไปสู่การปฏิบัติในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยพลเอกสุรเชษฐ์ ได้เน้นย้ำ "สร้างความรับรู้ สร้างความเข้าใจ ได้ความร่วมมือ" ใช้หลัก "บูรณาการและทำให้ดีกว่าเก่า" และเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ยึดหลักการ คือ 1) เราจะทำ 2) นำเพียรคิด 3) จิตฝักไฝ่ 4) หมั่นไตร่ตรอง พลเอกสุรเชษฐ์ กล่าวในที่สุด Cr. ภาพ/ข่าวโดย พจนาถ ช่วยเนื่อง ปชส.สพป.พัทลุงเขต 2
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 8/8/2560 15:45:28 )