หน้าแรก     ระบบจัดการ
               
 


ผู้อำนวยการ สพป.สฏ.เขต 2
ประวัติและผลงาน
  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ
  กลุ่มนโยบายและแผน
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
  ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
  ระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
  คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  รายงานสรุปผล
การวิเคราะห์ข้อร้องเรียน
  แนวปฏิบัติในการ
จัดการข้อร้องเรียน
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง
 รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์
 แบบ ปร.6 งบลงทุน 17 ต.ค. 60
  ชุดฝึกการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย
  บ้านนักวิทย์
  ประเมินพัฒนาการ
  พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง
  พัฒนาโรงเรียนคู่ขนาน
  พัฒนาหลักสูตร
  เสริมสร้างความเข้มแข็ง
  โปรแกรม DMC
  โปรแกรม EMIS
  โปรแกรม B-obec
  โปรแกรม Schoolmis
  ระบบ Smart obec
  ระบบ e-MES
  ระบบ SGS
  mail@obecmail.obec.go.th
รายงานการประชุม
   
ออนไลน์ทั้งหมด 4 ท่าน
หมายเลข IP 10.20.30.1
คุณเข้าชมลำดับที่ 2601493
โรงเรียนในสังกัด สพป.สฏ.2
 


 
   
  แจ้งการโอนเงินค่าสวัสดิการ (ค่ารักษา ศึกษาบุตร ) ประจำเดือนเมษายน 2560( เข้าชม 253 ครั้ง )
( โดย นางอรอนงค์ ชัยรัตน์ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา 21/4/2560 15:35:01 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  แจ้งการโอนเงินค่าสวัสดิการ (ค่ารักษา ศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน) ประจำเดือนมีนาคม 2560( เข้าชม 179 ครั้ง )
( โดย นางอรอนงค์ ชัยรัตน์ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา 23/3/2560 13:38:12 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  แจ้งการโอนเงินครั้งที่ 5 ( 19 ธ.ค.และ 25 ธ.ค.55) ถอนเงินประกันสัญญา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ คชจ.ไปราชการ สวัสดิการข้าราชการบำนาญและคชจ.ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา( เข้าชม 1497 ครั้ง )
( โดย นางอรอนงค์ ชัยรัตน์ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา 27/12/2555 8:54:58 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  แจ้งการโอนเงินครั้งที่ 4 ( 18 ธ.ค.55) ถอนเงินประกันสัญญาและครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ พ.ย.55( เข้าชม 589 ครั้ง )
( โดย นางอรอนงค์ ชัยรัตน์ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา 19/12/2555 10:28:57 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  แจ้งการโอนเงินครั้งที่ 3 ( 13 ธ.ค.55) ครูวิกฤต ครูขาดแคลน ต.ค.-พ.ย.55 และครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ต.ค.55( เข้าชม 920 ครั้ง )
( โดย นางอรอนงค์ ชัยรัตน์ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา 13/12/2555 14:41:11 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  แจ้งการโอนเงินครั้งที่ 2 ( 30 พ.ย.55 ) ครูธุรการ ต.ค.-พ.ย.55 และถอนเงินประกันสัญญา( เข้าชม 716 ครั้ง )
( โดย นางอรอนงค์ ชัยรัตน์ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา 30/11/2555 13:30:04 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  แจ้งการโอนเงินครั้งที่ 32 เงินค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเอกชน,คชจ.ในการเดินทางไปราชการและค่าวัสดุโรงเรียนเอกชน( เข้าชม 511 ครั้ง )
( โดย นางอรอนงค์ ชัยรัตน์ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา 5/4/2555 9:00:31 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  แจ้งการโอนเงินครั้งที่ 31 เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน( เข้าชม 184 ครั้ง )
( โดย นางอรอนงค์ ชัยรัตน์ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา 3/4/2555 15:17:10 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  แจ้งการโอนเงินครั้งที่ 30 (ค่ารักษาพยาบาลบำนาญ,เงินยืมราชการ,ค่าวัสดุ,เงินประกันสัญญา,วิทยากรอิสลาม,ค่าตอบแทนนักการภารโรง,พนักงานราชการ,ค่าเช่าบ้านโรงเรียนและค่าตอบแทนครุธุรการ)( เข้าชม 258 ครั้ง )
( โดย นางอรอนงค์ ชัยรัตน์ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา 30/3/2555 15:05:38 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  แจ้งการโอนเงินครั้งที่ 29 ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการและค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม( เข้าชม 169 ครั้ง )
( โดย นางอรอนงค์ ชัยรัตน์ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา 30/3/2555 14:22:17 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  แจ้งการโอนเงินครั้งที่ 28( คชจ.ไปราชการ,เงินยืมราชการ,ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษาและค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ)( เข้าชม 216 ครั้ง )
( โดย นางอรอนงค์ ชัยรัตน์ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา 23/3/2555 16:21:14 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  แจ้งการโอนเงินครั้งที่ 27 (เงินมิซูบิชิ,คชจ.ไปราชการ,ค่าปรับผิดสัญญา,พนักงานราชการ,ครูวิกฤต,และครูขาดแคลน)( เข้าชม 318 ครั้ง )
( โดย นางอรอนงค์ ชัยรัตน์ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา 6/3/2555 11:53:00 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  แจ้งการโอนเงินครั้งที่ 26 เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน( เข้าชม 279 ครั้ง )
( โดย นางอรอนงค์ ชัยรัตน์ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา 29/2/2555 15:22:55 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  แจ้งการโอนเงินครั้งที่ 25 (ค่าตอบแทนนักการภารโรง,เงินประกันสัญญา,คชจ.ในการเดินทางไปราชการ,ค่าวิทยากรอิสลามศึกษาและค่านอกเวลา)( เข้าชม 337 ครั้ง )
( โดย นางอรอนงค์ ชัยรัตน์ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา 24/2/2555 9:27:00 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  แจ้งการโอนเงินครั้งที่ 24 (สวัสดิการโรงเรียนเอกชน) ศึกษาบุตร( เข้าชม 297 ครั้ง )
( โดย นางอรอนงค์ ชัยรัตน์ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา 17/2/2555 9:56:29 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  แจ้งการโอนเงินครั้งที่ 23 (ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ,เงินประกันสัญญา,เงิน พ.ส.ร. ตกเบิกและเงินค่าปรับ)( เข้าชม 472 ครั้ง )
( โดย นางอรอนงค์ ชัยรัตน์ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา 14/2/2555 13:30:36 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  แจ้งการโอนเงินครั้งที่ 22 (เงินสวัสดิการโรงเรียนเอกชน,ค่าตอบแทนนักการภารโรง,ค่าจ้างครูวิทยื-คณิต,เงินประกันสัญญา,ถอนเงินประกันสัญญา,ค่าอาหารนักเรียนห่างไกลและวิทยากรอิสลามศึกษา)( เข้าชม 245 ครั้ง )
( โดย นางอรอนงค์ ชัยรัตน์ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา 14/2/2555 9:11:39 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  แจ้งการโอนเงินครั้งที่ 21 (เงินอุดหนุนรายหัวโรงเรียนเอกชน)( เข้าชม 268 ครั้ง )
( โดย นางอรอนงค์ ชัยรัตน์ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา 6/2/2555 10:20:45 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  แจ้งการโอนเงินครั้งที่ 20 (อาหารเสริม(นม) ,อาหารกลางวัน,เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี,และค่าครองชีพ) โรงเรียนเอกชน( เข้าชม 302 ครั้ง )
( โดย นางอรอนงค์ ชัยรัตน์ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา 1/2/2555 9:02:18 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  แจ้งการโอนเงินครั้งที่ 19 (ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม,เงินยืมราชการ,ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ,ค่าตอบแทนครูขาดแคลน,ครูขั้นวิกฤต,พนักงานราชการ,นักการภารโรงและครูธุรการ)( เข้าชม 443 ครั้ง )
( โดย นางอรอนงค์ ชัยรัตน์ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา 1/2/2555 8:54:18 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  แจ้งการโอนเงินครั้งที่ 18 (เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวันและเงินเพิ่มค่าครองชีพ โรงเรียนเอกชน)( เข้าชม 278 ครั้ง )
( โดย นางอรอนงค์ ชัยรัตน์ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา 27/1/2555 14:00:09 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  แจ้งการโอนเงินครั้งที่ 17 (ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ,ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)( เข้าชม 299 ครั้ง )
( โดย นางอรอนงค์ ชัยรัตน์ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา 26/1/2555 13:44:33 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  แจ้งการโอนเงินครั้งที่ 16 (ถอนเงินประกันสัญญา,การศึกษาบุตรบำนาญและเงินช่วยเหลือพิเศษ 3 เดือน ข้าราชการบำยาญ)( เข้าชม 245 ครั้ง )
( โดย นางอรอนงค์ ชัยรัตน์ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เวลา 26/1/2555 9:20:05 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 2 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า 1 2
 
 
   

เว็บไซต์น่าสนใจ
 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  E-MES
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
หลักสูตรแกนกลาง 2551
  - ฉบับภาษาไทย
  - ฉบับภาษาอังกฤษ
ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315010 โทรสาร 077-315421 พัฒนาเว็บไซต์โดยกลุ่มนโยบายและแผน

เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้สมบูรณ์ใน Internet Explorer 8 ขึ้นไป