หน้าแรก     ระบบจัดการ
               
 
 

  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ
  กลุ่มนโยบายและแผน
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานการเงิน
 
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง 60
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง 61
   การเบิกเงินสวัสดิการ
        ค่ารักษาพยาบาล
        และค่าการศึกษา
        บุตรตามโครงการ
        (ONE STOP SERVICE)
   รายงานฐานะการเงิน
        สพป.สฎ เขต 2
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานบุคคล
 
   ขั้นตอนและระยะเวลา
        การปฏิบัติราชการ
   จำนวนข้าราชการครู
         และบคุลากร
         ทางการศึกษา
   ระบบป้องกันการละเว้น
        การปฏิบัติหน้าที่
        ในภารกิจหลัก
   ประมวลจริยธรรม
        การปฎิบัติงาน
        เพื่อป้องกันประโยชน์
        ทับซ้อนของ      
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
   คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติ
        งานเพื่อป้องกัน
         ผลประโยชน์ทับซ้อน
   รายงานสรุปผลการ
         วิเคราะห์
         ข้อร้องเรียน
   แนวปฏิบัติในการจัดการ
         ข้อร้องเรียน
   มาตรการป้องกันภัยของ
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
        นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
   วีดีทัศน์การประชุมชี้แจง
        (ว 21/2560)
 
 ::.  กลุ่ม นโยบายและแผน
 
   แบบติดตามความก้าวหน้า
        การดำเนินโครงการ
        ตามแผนปฏิบัติการ
        ประจำปีงบประมาณ
        พ.ศ.2561
   การติดตามและรายงานผล
        การดำเนินงานตามนโยบาย
         และกลยุทธ์
   รายละเอียดคุณลักษณะ
        ครุภัณฑ์
   แบบ ปร.6 งบลงทุน
      ( 17 ตุลาคม 2560 )
 
 ::.  กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษา
 
   คู่มือการปฏิบัติงาน
        การขออนุญาตนำนักเรียน
        ไปเข้าค่ายพักแรมและ
        เดินทางไกล
        ของลูกเสือ เนตรนารี
 
 
  ชุดฝึกการจัดประสบการณ์
          เรียนรู้ที่เน้นการคิด
          สำหรับเด็กปฐมวัย
  บ้านนักวิทย์
  ประเมินพัฒนาการ
  พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง
  พัฒนาโรงเรียนคู่ขนาน
  พัฒนาหลักสูตร
  เสริมสร้างความเข้มแข็ง
 
  โปรแกรม GIS
  โปรแกรม DMC
  โปรแกรม EMIS
  โปรแกรม B-obec
  โปรแกรม Schoolmis
  ระบบ Smart obec
  ระบบ e-MES
  ระบบ SGS
  mail@obecmail.obec.go.th

รายงานการประชุม
 
โรงเรียนในสังกัด สพป.สฏ.2
 

 
   
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดอาคารเรียน รำลึก ร.9 โรงเรียนบ้านเขานาใน( เข้าชม 307 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 4/8/2560 14:47:57 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2560( เข้าชม 180 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 4/8/2560 14:32:04 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10( เข้าชม 202 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 28/7/2560 16:18:41 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 2 จัดโครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน( เข้าชม 312 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 24/7/2560 13:40:37 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สฎ2 ประชุมวางแผนเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ( เข้าชม 415 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 18/7/2560 15:15:23 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด( เข้าชม 270 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 13/7/2560 10:55:47 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ปี2560( เข้าชม 335 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 11/7/2560 17:21:54 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน กยศ.โรงเรียนในสังกัด( เข้าชม 253 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 5/7/2560 22:55:03 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผอ.รร.( เข้าชม 260 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 19/6/2560 15:00:46 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อพัฒนาการคิดครูผู้สอนระดับปฐมวัย( เข้าชม 265 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 17/6/2560 14:32:52 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้การต้อนรับบุคลากรสพป.นครราชสีมา เขต 4 ( เข้าชม 284 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 16/6/2560 15:38:12 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดการประชุมครูเครือข่ายสถานศึกษาพุนพิน3( เข้าชม 251 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 15/6/2560 15:02:13 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พัฒนาครูผู้สอนเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการทดสอบ (NT/O-NET)( เข้าชม 231 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 15/6/2560 12:53:53 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมสัมมนาผูู้บริหารฯในสังกัดเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพฯ( เข้าชม 260 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 12/6/2560 13:19:07 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมปฏิบัติการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์( เข้าชม 216 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 9/6/2560 14:22:32 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาการจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบ Active Learning รุ่นที่ 2( เข้าชม 334 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 1/6/2560 13:56:23 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พบข้าราชการครูฯเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอไชยา( เข้าชม 274 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 26/5/2560 14:43:00 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาการจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบ Active Learning( เข้าชม 313 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 22/5/2560 23:26:07 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม รุ่นที่ 2( เข้าชม 286 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 21/5/2560 11:27:17 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม( เข้าชม 205 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 20/5/2560 13:29:47 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พบข้าราชการครูฯเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอพุนพิน( เข้าชม 199 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 19/5/2560 16:19:55 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พบข้าราชการครูฯเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอท่าฉาง/วิภาวดี( เข้าชม 194 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 19/5/2560 15:39:49 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  องคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย( เข้าชม 249 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 18/5/2560 18:53:02 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 


Untitled Document
 

Untitled Document

เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลรายละเอียด
การดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  
 สพป.สฎ.2 ประกาศเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
 

 


เว็บไซต์น่าสนใจ
 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  E-MES
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
หลักสูตรแกนกลาง 2551
  - ฉบับภาษาไทย
  - ฉบับภาษาอังกฤษ
ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
 
 

   

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315-060 โทรสาร 077-315421

พัฒนาเว็บไซต์โดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร