ระบบการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่    
               
 
 

  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มนโยบายและแผน
  ส่งเสริมการศึกษาทางไกล
        เทคโนโลยีสารสนเทศ
        และการสื่อสาร
  กลุ่มบริหารงานการเงิน
        และสินทรัพย์
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มพัฒนาครูและ
        บุคลากรทางการศึกษา
  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  กลุ่มกฏหมายและคดี
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานการเงิน
 
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง 60
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง 61
   การเบิกเงินสวัสดิการ
        ค่ารักษาพยาบาล
        และค่าการศึกษา
        บุตรตามโครงการ
        (ONE STOP SERVICE)
   รายงานฐานะการเงิน
        สพป.สฎ เขต 2
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานบุคคล
 
   ขั้นตอนและระยะเวลา
        การปฏิบัติราชการ
   จำนวนข้าราชการครู
         และบคุลากร
         ทางการศึกษา
   ระบบป้องกันการละเว้น
        การปฏิบัติหน้าที่
        ในภารกิจหลัก
   ประมวลจริยธรรม
        การปฎิบัติงาน
        เพื่อป้องกันประโยชน์
        ทับซ้อนของ      
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
   คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติ
        งานเพื่อป้องกัน
         ผลประโยชน์ทับซ้อน
   รายงานสรุปผลการ
         วิเคราะห์
         ข้อร้องเรียน
   แนวปฏิบัติในการจัดการ
         ข้อร้องเรียน
   มาตรการป้องกันภัยของ
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
        นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
   วีดีทัศน์การประชุมชี้แจง
        (ว 21/2560)
   คู่มือประเมินวิทยฐานะ
        สายงานการสอน
 
 ::.  กลุ่ม นโยบายและแผน
 
   แบบติดตามความก้าวหน้า
        การดำเนินโครงการ
        ตามแผนปฏิบัติการ
        ประจำปีงบประมาณ
        พ.ศ.2561
   การติดตามและรายงานผล
        การดำเนินงานตามนโยบาย
         และกลยุทธ์
   รายละเอียดคุณลักษณะ
        ครุภัณฑ์
   แบบ ปร.6 งบลงทุน
      ( 17 ตุลาคม 2560 )
 
 ::.  กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษา
 
   คู่มือการปฏิบัติงาน
        การขออนุญาตนำนักเรียน
        ไปเข้าค่ายพักแรมและ
        เดินทางไกล
        ของลูกเสือ เนตรนารี
 
 
  ชุดฝึกการจัดประสบการณ์
          เรียนรู้ที่เน้นการคิด
          สำหรับเด็กปฐมวัย
  บ้านนักวิทย์
  ประเมินพัฒนาการ
  พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง
  พัฒนาโรงเรียนคู่ขนาน
  พัฒนาหลักสูตร
  เสริมสร้างความเข้มแข็ง
 
  โปรแกรม GIS
  โปรแกรม DMC
  โปรแกรม EMIS
  โปรแกรม B-obec
  โปรแกรม Schoolmis
  ระบบ Smart obec
  ระบบ e-MES
  ระบบ SGS
  mail@obecmail.obec.go.th

รายงานการประชุม
 
โรงเรียนในสังกัด สพป.สฏ.2
 

 
   
  บุคลากร สพป.สฎ2 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฯ( เข้าชม 344 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 26/4/2561 17:01:59 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดทำโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (LIVE SAVING) ปีการศึกษา 2561( เข้าชม 287 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 25/4/2561 18:51:55 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญญาภัสร์ ชุมพงศ์( เข้าชม 409 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 20/4/2561 11:05:22 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว( เข้าชม 398 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 19/4/2561 14:38:45 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
   การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560( เข้าชม 431 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 9/4/2561 20:54:31 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เสริมสร้างศักยภาพด้าน SAR รุ่นที่ 2( เข้าชม 355 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 4/4/2561 13:22:36 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เสริมสร้างศักยภาพด้าน SAR แนวใหม่( เข้าชม 314 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 3/4/2561 10:26:32 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561( เข้าชม 283 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 31/3/2561 19:53:27 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2เป็นประธานและร่วมกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด( เข้าชม 237 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 30/3/2561 14:54:28 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย( เข้าชม 199 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 30/3/2561 14:03:19 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดงานWattaranaram Open House ประจำปีการศึกษา 2560 ( เข้าชม 339 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 29/3/2561 11:36:50 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบประกาศนียบัตรนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง( เข้าชม 285 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 28/3/2561 21:12:49 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม( เข้าชม 335 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 27/3/2561 17:22:03 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯในสังกัด( เข้าชม 347 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 26/3/2561 17:47:38 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบประกาศนียบัตรนักเรียนจบการศึกษาระดับมัธยมฯในเครือข่ายอำเภอพนม ( เข้าชม 300 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 20/3/2561 14:35:43 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นเจ้าภาพร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ ฯ( เข้าชม 226 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 20/3/2561 14:14:45 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุทกภัยภาคใต้( เข้าชม 405 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 12/3/2561 18:05:34 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เยี่ยมสนามสอบ NT ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนในสังกัด( เข้าชม 515 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 8/3/2561 9:48:17 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560( เข้าชม 486 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 6/3/2561 18:03:22 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสอบวัดความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ( เข้าชม 269 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 2/3/2561 15:50:15 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนตาม"โครงการฟื้นฟู ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้" สถานีกาชาดสิรินธร ( เข้าชม 268 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 28/2/2561 10:40:54 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินการสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ( เข้าชม 292 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 26/2/2561 17:55:55 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านสหกรณ์( เข้าชม 229 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 23/2/2561 14:42:09 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Untitled Document

เว็บไซต์น่าสนใจ
 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  E-MES
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
หลักสูตรแกนกลาง 2551
  - ฉบับภาษาไทย
  - ฉบับภาษาอังกฤษ
ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
 
 

   

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315-060 โทรสาร 077-315421

พัฒนาเว็บไซต์โดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร