ระบบการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่    
               
 
 

  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มนโยบายและแผน
  ส่งเสริมการศึกษาทางไกล
        เทคโนโลยีสารสนเทศ
        และการสื่อสาร
  กลุ่มบริหารงานการเงิน
        และสินทรัพย์
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มพัฒนาครูและ
        บุคลากรทางการศึกษา
  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  กลุ่มกฏหมายและคดี
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานการเงิน
 
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง 60
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง 61
   การเบิกเงินสวัสดิการ
        ค่ารักษาพยาบาล
        และค่าการศึกษา
        บุตรตามโครงการ
        (ONE STOP SERVICE)
   รายงานฐานะการเงิน
        สพป.สฎ เขต 2
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานบุคคล
 
   ขั้นตอนและระยะเวลา
        การปฏิบัติราชการ
   จำนวนข้าราชการครู
         และบคุลากร
         ทางการศึกษา
   ระบบป้องกันการละเว้น
        การปฏิบัติหน้าที่
        ในภารกิจหลัก
   ประมวลจริยธรรม
        การปฎิบัติงาน
        เพื่อป้องกันประโยชน์
        ทับซ้อนของ      
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
   คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติ
        งานเพื่อป้องกัน
         ผลประโยชน์ทับซ้อน
   รายงานสรุปผลการ
         วิเคราะห์
         ข้อร้องเรียน
   แนวปฏิบัติในการจัดการ
         ข้อร้องเรียน
   มาตรการป้องกันภัยของ
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
        นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
   วีดีทัศน์การประชุมชี้แจง
        (ว 21/2560)
   คู่มือประเมินวิทยฐานะ
        สายงานการสอน
 
 ::.  กลุ่ม นโยบายและแผน
 
   แบบติดตามความก้าวหน้า
        การดำเนินโครงการ
        ตามแผนปฏิบัติการ
        ประจำปีงบประมาณ
        พ.ศ.2561
   การติดตามและรายงานผล
        การดำเนินงานตามนโยบาย
         และกลยุทธ์
   รายละเอียดคุณลักษณะ
        ครุภัณฑ์
   แบบ ปร.6 งบลงทุน
      ( 17 ตุลาคม 2560 )
 
 ::.  กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษา
 
   คู่มือการปฏิบัติงาน
        การขออนุญาตนำนักเรียน
        ไปเข้าค่ายพักแรมและ
        เดินทางไกล
        ของลูกเสือ เนตรนารี
 
 
  ชุดฝึกการจัดประสบการณ์
          เรียนรู้ที่เน้นการคิด
          สำหรับเด็กปฐมวัย
  บ้านนักวิทย์
  ประเมินพัฒนาการ
  พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง
  พัฒนาโรงเรียนคู่ขนาน
  พัฒนาหลักสูตร
  เสริมสร้างความเข้มแข็ง
 
  โปรแกรม GIS
  โปรแกรม DMC
  โปรแกรม EMIS
  โปรแกรม B-obec
  โปรแกรม Schoolmis
  ระบบ Smart obec
  ระบบ e-MES
  ระบบ SGS
  mail@obecmail.obec.go.th

รายงานการประชุม
 
โรงเรียนในสังกัด สพป.สฏ.2
 

 
   
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ศธ มอบของขวัญนักเรียนไทย ปีใหม่ 2561 ( เข้าชม 274 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 29/12/2560 16:19:25 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่( เข้าชม 145 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 28/12/2560 16:39:25 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561( เข้าชม 153 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 24/12/2560 14:18:24 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมประชุม ผอ.เขต ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ(วีดีโอคอนเฟอเรนซ์)( เข้าชม 96 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 24/12/2560 0:23:16 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  เลขา กพฐ.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ณ ศูนย์การงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 จังหวัดสุราษฎร์ธานี( เข้าชม 133 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 22/12/2560 12:12:28 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560( เข้าชม 149 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 19/12/2560 22:14:41 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2560( เข้าชม 133 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 16/12/2560 14:13:18 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯในสังกัด( เข้าชม 117 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 15/12/2560 18:02:44 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สตผ.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2( เข้าชม 271 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 6/12/2560 21:13:20 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบนโยบายการทำงาน ( เข้าชม 275 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 6/12/2560 11:23:59 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 ให้การต้อนรับนายประทีป ทองด้วง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ( เข้าชม 383 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 29/11/2560 15:23:53 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมวางดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ( เข้าชม 351 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 30/10/2560 10:08:21 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ร่วมพิธีถวายสักการะและร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 2560( เข้าชม 298 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 24/10/2560 0:18:30 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ ( เข้าชม 218 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 18/10/2560 10:50:47 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต รัชกาลที่ 9( เข้าชม 161 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 13/10/2560 13:01:31 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เดินทางไปส่ง ผอ.สพป.สฎ1( เข้าชม 384 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 8/10/2560 17:13:16 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาการจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบ Active Learning รุ่นที่ 3( เข้าชม 310 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 28/9/2560 15:01:34 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดทำโครงการประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.สู่สถานศึกษา รุ่นที่ 1( เข้าชม 323 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 27/9/2560 10:41:36 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้การต้อนรับบุคลากร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ในการศึกษาดูงาน ITA( เข้าชม 265 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 26/9/2560 23:30:59 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ( เข้าชม 296 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 21/9/2560 11:50:36 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด( เข้าชม 240 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 19/9/2560 16:09:17 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ขับเคลื่อนนโยบายตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยินให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด( เข้าชม 224 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 19/9/2560 15:23:41 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
   ผู้บริหาร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ร่วมโครงการฮีโร่เยาวชน มูลนิธิรักษ์ไทยและกลุ่มบริษัททิปโก้( เข้าชม 415 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 17/8/2560 14:55:01 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Untitled Document

เว็บไซต์น่าสนใจ
 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  E-MES
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
หลักสูตรแกนกลาง 2551
  - ฉบับภาษาไทย
  - ฉบับภาษาอังกฤษ
ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
 
 

   

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315-060 โทรสาร 077-315421

พัฒนาเว็บไซต์โดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร