ระบบการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่    
               
 
 

  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มนโยบายและแผน
  ส่งเสริมการศึกษาทางไกล
        เทคโนโลยีสารสนเทศ
        และการสื่อสาร
  กลุ่มบริหารงานการเงิน
        และสินทรัพย์
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มพัฒนาครูและ
        บุคลากรทางการศึกษา
  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  กลุ่มกฏหมายและคดี
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานการเงิน
 
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง 60
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง 61
   การเบิกเงินสวัสดิการ
        ค่ารักษาพยาบาล
        และค่าการศึกษา
        บุตรตามโครงการ
        (ONE STOP SERVICE)
   รายงานฐานะการเงิน
        สพป.สฎ เขต 2
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานบุคคล
 
   ขั้นตอนและระยะเวลา
        การปฏิบัติราชการ
   จำนวนข้าราชการครู
         และบคุลากร
         ทางการศึกษา
   ระบบป้องกันการละเว้น
        การปฏิบัติหน้าที่
        ในภารกิจหลัก
   ประมวลจริยธรรม
        การปฎิบัติงาน
        เพื่อป้องกันประโยชน์
        ทับซ้อนของ      
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
   คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติ
        งานเพื่อป้องกัน
         ผลประโยชน์ทับซ้อน
   รายงานสรุปผลการ
         วิเคราะห์
         ข้อร้องเรียน
   แนวปฏิบัติในการจัดการ
         ข้อร้องเรียน
   มาตรการป้องกันภัยของ
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
        นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
   วีดีทัศน์การประชุมชี้แจง
        (ว 21/2560)
   คู่มือประเมินวิทยฐานะ
        สายงานการสอน
 
 ::.  กลุ่ม นโยบายและแผน
 
   แบบติดตามความก้าวหน้า
        การดำเนินโครงการ
        ตามแผนปฏิบัติการ
        ประจำปีงบประมาณ
        พ.ศ.2561
   การติดตามและรายงานผล
        การดำเนินงานตามนโยบาย
         และกลยุทธ์
   รายละเอียดคุณลักษณะ
        ครุภัณฑ์
   แบบ ปร.6 งบลงทุน
      ( 17 ตุลาคม 2560 )
 
 ::.  กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษา
 
   คู่มือการปฏิบัติงาน
        การขออนุญาตนำนักเรียน
        ไปเข้าค่ายพักแรมและ
        เดินทางไกล
        ของลูกเสือ เนตรนารี
 
 
  ชุดฝึกการจัดประสบการณ์
          เรียนรู้ที่เน้นการคิด
          สำหรับเด็กปฐมวัย
  บ้านนักวิทย์
  ประเมินพัฒนาการ
  พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง
  พัฒนาโรงเรียนคู่ขนาน
  พัฒนาหลักสูตร
  เสริมสร้างความเข้มแข็ง
 
  โปรแกรม GIS
  โปรแกรม DMC
  โปรแกรม EMIS
  โปรแกรม B-obec
  โปรแกรม Schoolmis
  ระบบ Smart obec
  ระบบ e-MES
  ระบบ SGS
  mail@obecmail.obec.go.th

รายงานการประชุม
 
โรงเรียนในสังกัด สพป.สฏ.2
 

 
   
  เครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่าฉาง 1 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน"เฉลิมพระเกียรติฯ"( เข้าชม 272 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 28/11/2554 16:23:13 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากรสพป.สุราษฎร์ธานี เขต2ร่วมวางพวงมา ณ ลานพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่6( เข้าชม 588 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 25/11/2554 14:06:56 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอพุนพิน( เข้าชม 538 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 25/11/2554 13:30:35 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เยี่ยมสนามแข่งขันทักษะวิชาการ"วชิรวิชาการ ครั้งที่ 6"( เข้าชม 535 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 25/11/2554 12:52:48 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดค่ายปฐมวัยสัมพันธ์ เครือข่ายคีรีรัฐนิคม 2( เข้าชม 714 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 18/11/2554 20:54:10 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน( เข้าชม 428 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 15/11/2554 10:53:34 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทน ก.ค.ศ.แทนตำแหน่งที่ว่าง( เข้าชม 548 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 15/11/2554 10:12:44 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 บริจาคเงิน 200,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม( เข้าชม 559 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 14/11/2554 16:45:11 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมประธานเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน( เข้าชม 615 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 3/11/2554 11:04:52 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 และคณะเยี่ยมคารวะ ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2( เข้าชม 648 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 2/11/2554 11:47:06 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ประธานเขตฯพบบุคลากรในการประชุมและสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 54 ระยะที่ 2( เข้าชม 532 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 2/11/2554 11:27:41 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4/2554( เข้าชม 627 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 26/10/2554 15:27:38 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ร่วมวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช( เข้าชม 459 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 26/10/2554 11:43:15 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2554( เข้าชม 472 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 19/10/2554 13:55:30 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2554( เข้าชม 150 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 19/10/2554 13:12:22 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  การติดตามและประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการของ สพป.ปีงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 2( เข้าชม 591 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 29/9/2554 20:11:14 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผู้ตรวจราชการ สพฐ.ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนในสังกัด( เข้าชม 693 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 29/9/2554 19:57:55 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดงานแสดงมุทิตาจิตบุคลากรในสังกัด ประจำปี 2554( เข้าชม 898 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 22/9/2554 19:54:57 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่ฯสุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดงานประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุฯก่อนกำหนด( เข้าชม 408 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 21/9/2554 17:06:18 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย จัดงานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 4 "ตลาดการเรียนรู้"( เข้าชม 1464 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 9/9/2554 9:29:18 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  เครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไชยา 2 จัดอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน( เข้าชม 857 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 8/9/2554 9:25:06 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  เครือข่ายฯ ท่าฉาง 2 (สัตตสัมพันธ์) จัดโครงการค่ายวิชาการและค่ายคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน ( เข้าชม 757 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 6/9/2554 14:39:45 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนชุมชนวัดจันทารามจัดการแข่งขันกีฬา"ลูกจันเกมส์"( เข้าชม 1589 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 5/9/2554 15:58:40 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Untitled Document

เว็บไซต์น่าสนใจ
 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  E-MES
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
หลักสูตรแกนกลาง 2551
  - ฉบับภาษาไทย
  - ฉบับภาษาอังกฤษ
ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
 
 

   

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315-060 โทรสาร 077-315421

พัฒนาเว็บไซต์โดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร