ระบบการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่    
               
 
 

  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มนโยบายและแผน
  ส่งเสริมการศึกษาทางไกล
        เทคโนโลยีสารสนเทศ
        และการสื่อสาร
  กลุ่มบริหารงานการเงิน
        และสินทรัพย์
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มพัฒนาครูและ
        บุคลากรทางการศึกษา
  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  กลุ่มกฏหมายและคดี
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานการเงิน
 
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง 60
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง 61
   การเบิกเงินสวัสดิการ
        ค่ารักษาพยาบาล
        และค่าการศึกษา
        บุตรตามโครงการ
        (ONE STOP SERVICE)
   รายงานฐานะการเงิน
        สพป.สฎ เขต 2
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานบุคคล
 
   ขั้นตอนและระยะเวลา
        การปฏิบัติราชการ
   จำนวนข้าราชการครู
         และบคุลากร
         ทางการศึกษา
   ระบบป้องกันการละเว้น
        การปฏิบัติหน้าที่
        ในภารกิจหลัก
   ประมวลจริยธรรม
        การปฎิบัติงาน
        เพื่อป้องกันประโยชน์
        ทับซ้อนของ      
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
   คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติ
        งานเพื่อป้องกัน
         ผลประโยชน์ทับซ้อน
   รายงานสรุปผลการ
         วิเคราะห์
         ข้อร้องเรียน
   แนวปฏิบัติในการจัดการ
         ข้อร้องเรียน
   มาตรการป้องกันภัยของ
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
        นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
   วีดีทัศน์การประชุมชี้แจง
        (ว 21/2560)
   คู่มือประเมินวิทยฐานะ
        สายงานการสอน
 
 ::.  กลุ่ม นโยบายและแผน
 
   แบบติดตามความก้าวหน้า
        การดำเนินโครงการ
        ตามแผนปฏิบัติการ
        ประจำปีงบประมาณ
        พ.ศ.2561
   การติดตามและรายงานผล
        การดำเนินงานตามนโยบาย
         และกลยุทธ์
   รายละเอียดคุณลักษณะ
        ครุภัณฑ์
   แบบ ปร.6 งบลงทุน
      ( 17 ตุลาคม 2560 )
 
 ::.  กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษา
 
   คู่มือการปฏิบัติงาน
        การขออนุญาตนำนักเรียน
        ไปเข้าค่ายพักแรมและ
        เดินทางไกล
        ของลูกเสือ เนตรนารี
 
 
  ชุดฝึกการจัดประสบการณ์
          เรียนรู้ที่เน้นการคิด
          สำหรับเด็กปฐมวัย
  บ้านนักวิทย์
  ประเมินพัฒนาการ
  พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง
  พัฒนาโรงเรียนคู่ขนาน
  พัฒนาหลักสูตร
  เสริมสร้างความเข้มแข็ง
 
  โปรแกรม GIS
  โปรแกรม DMC
  โปรแกรม EMIS
  โปรแกรม B-obec
  โปรแกรม Schoolmis
  ระบบ Smart obec
  ระบบ e-MES
  ระบบ SGS
  mail@obecmail.obec.go.th

รายงานการประชุม
 
โรงเรียนในสังกัด สพป.สฏ.2
 

 
   
  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสะบ้า( เข้าชม 160 ครั้ง )
( โดย   เวลา 7/7/2554 10:37:44 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับครู คุณภาพการศึกษา (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)( เข้าชม 524 ครั้ง )
( โดย   เวลา 7/7/2554 10:30:09 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  นายจรงค์ ปิยกาญจน์ รองผอ.สพป.สฎ 2 เปิดการแข่งขัน"คลองไม้แดงเกมส์ ครั้งที่ 1"( เข้าชม 499 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 17/6/2554 15:31:48 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี บรรยายพิเศษในงานมหกรรมยกระดับครูสู่ห้องเรียนคุณภาพ สพป.สฎ2( เข้าชม 1040 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 17/6/2554 15:01:41 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ดร.กมล รอดคล้าย รองเลขาธิการ สพฐ. เปิดงานมหกรรม( เข้าชม 704 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 15/6/2554 15:28:32 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนางวารุณี พงศ์พิพัฒนา( เข้าชม 792 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 13/6/2554 23:15:53 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกับเขื่อนรัชชประภาจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลช่วยเหลือครูผู้ประสบอุทกภัยในสังกัด( เข้าชม 304 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 13/6/2554 10:58:04 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา( เข้าชม 694 ครั้ง )
( โดย   เวลา 3/6/2554 11:07:04 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา( เข้าชม 496 ครั้ง )
( โดย   เวลา 3/6/2554 10:59:17 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ครอบครัวเจริญยิ่ง มอบชุดนักเรียนมอบให้กับนักเรียนที่ประสบอุทกภัย สพป.สฎ 2 ( เข้าชม 614 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 31/5/2554 15:49:48 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ตัวแทนหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก มอบอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต( เข้าชม 671 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 20/5/2554 9:11:02 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ครอบครัวข่าว 3 จัดคาราวานมอบสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนสังกัดสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จำนวน 113 โรงเรียน( เข้าชม 1110 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 9/5/2554 14:48:07 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2554( เข้าชม 949 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 6/5/2554 14:49:36 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนดีประจำตำบล รุ่นที่ 1 และ 2( เข้าชม 1023 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 4/5/2554 17:17:19 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ประชุมศึกษานิเทศก์และรองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี ( เข้าชม 321 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 4/5/2554 12:41:18 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชนประสบอุทกภัย( เข้าชม 644 ครั้ง )
( โดย นางศิริพร สุวรรณวงศ์ ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน เวลา 29/4/2554 11:19:04 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพข้าราชการครูในสังกัด( เข้าชม 808 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 28/4/2554 10:10:44 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา( เข้าชม 470 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 27/4/2554 11:11:21 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผู้แทนหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ร่วมกับ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมหนักเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ( เข้าชม 624 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 26/4/2554 15:28:31 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม( เข้าชม 868 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 19/4/2554 13:50:49 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2( เข้าชม 294 ครั้ง )
( โดย นางสาวปัทมาวดี ขำน้อย นโยบายและแผน เวลา 27/3/2554 12:22:46 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2( เข้าชม 7 ครั้ง )
( โดย นางสาวปัทมาวดี ขำน้อย นโยบายและแผน เวลา 27/3/2554 12:13:58 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2( เข้าชม 8 ครั้ง )
( โดย นางสาวปัทมาวดี ขำน้อย นโยบายและแผน เวลา 27/3/2554 12:06:29 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Untitled Document

เว็บไซต์น่าสนใจ
 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  E-MES
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
หลักสูตรแกนกลาง 2551
  - ฉบับภาษาไทย
  - ฉบับภาษาอังกฤษ
ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
 
 

   

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315-060 โทรสาร 077-315421

พัฒนาเว็บไซต์โดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร