หน้าแรก     ระบบจัดการ
               
 
 

  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ
  กลุ่มนโยบายและแผน
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานการเงิน
 
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง 60
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง 61
   การเบิกเงินสวัสดิการ
        ค่ารักษาพยาบาล
        และค่าการศึกษา
        บุตรตามโครงการ
        (ONE STOP SERVICE)
   รายงานฐานะการเงิน
        สพป.สฎ เขต 2
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานบุคคล
 
   ขั้นตอนและระยะเวลา
        การปฏิบัติราชการ
   จำนวนข้าราชการครู
         และบคุลากร
         ทางการศึกษา
   ระบบป้องกันการละเว้น
        การปฏิบัติหน้าที่
        ในภารกิจหลัก
   ประมวลจริยธรรม
        การปฎิบัติงาน
        เพื่อป้องกันประโยชน์
        ทับซ้อนของ      
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
   คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติ
        งานเพื่อป้องกัน
         ผลประโยชน์ทับซ้อน
   รายงานสรุปผลการ
         วิเคราะห์
         ข้อร้องเรียน
   แนวปฏิบัติในการจัดการ
         ข้อร้องเรียน
   มาตรการป้องกันภัยของ
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
        นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
   วีดีทัศน์การประชุมชี้แจง
        (ว 21/2560)
 
 ::.  กลุ่ม นโยบายและแผน
 
   แบบติดตามความก้าวหน้า
        การดำเนินโครงการ
        ตามแผนปฏิบัติการ
        ประจำปีงบประมาณ
        พ.ศ.2561
   การติดตามและรายงานผล
        การดำเนินงานตามนโยบาย
         และกลยุทธ์
   รายละเอียดคุณลักษณะ
        ครุภัณฑ์
   แบบ ปร.6 งบลงทุน
      ( 17 ตุลาคม 2560 )
 
 ::.  กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษา
 
   คู่มือการปฏิบัติงาน
        การขออนุญาตนำนักเรียน
        ไปเข้าค่ายพักแรมและ
        เดินทางไกล
        ของลูกเสือ เนตรนารี
 
 
  ชุดฝึกการจัดประสบการณ์
          เรียนรู้ที่เน้นการคิด
          สำหรับเด็กปฐมวัย
  บ้านนักวิทย์
  ประเมินพัฒนาการ
  พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง
  พัฒนาโรงเรียนคู่ขนาน
  พัฒนาหลักสูตร
  เสริมสร้างความเข้มแข็ง
 
  โปรแกรม GIS
  โปรแกรม DMC
  โปรแกรม EMIS
  โปรแกรม B-obec
  โปรแกรม Schoolmis
  ระบบ Smart obec
  ระบบ e-MES
  ระบบ SGS
  mail@obecmail.obec.go.th

รายงานการประชุม
 
โรงเรียนในสังกัด สพป.สฏ.2
 

 
   
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 จัดประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์( เข้าชม 380 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 7/3/2554 10:35:50 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ตรวจราชการโรงเรียนในสังกัด( เข้าชม 306 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 18/2/2554 1:48:07 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันวิภาวดีรำลึก( เข้าชม 235 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 16/2/2554 10:07:04 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ประชุมบอร์ดบริหาร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2( เข้าชม 303 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 16/2/2554 10:07:04 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต เปิดการแข่งขันกีฬาระดับปฐมวัยฯอำเภอท่าชนะ( เข้าชม 104 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 11/2/2554 10:07:04 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนดีประจำตำบล( เข้าชม 63 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 3/2/2554 10:07:04 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ o-net โรงเรียนในสังกัด( เข้าชม 278 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 1/2/2554 10:07:04 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการสอบ O-NETระดับสนามสอบ( เข้าชม 62 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 25/1/2554 10:07:04 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ครอบครัวข่าว 3 มอบอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนสังกัด สพป.สฎ2( เข้าชม 297 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 25/1/2554 10:07:04 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาฯ( เข้าชม 69 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 25/1/2554 10:07:04 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  คาราวานสื่อการเรียนการสอน( เข้าชม 127 ครั้ง )
( โดย น.ส.นพภศร ศรีรักษ์ นโยบายและแผน เวลา 21/1/2554 10:07:04 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เรียกบรรจุผู้บริหารโรงเรียน( เข้าชม 622 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 21/1/2554 11:28:51 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามเลือกตั้งผู้แทนครูใน ก.ค.ศ.( เข้าชม 561 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 21/1/2554 11:27:35 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สฎ 2 ประชุมชี้แจงการทดสอบฯ(o-net)ปี 53และการเลือกตั้งผู้แทนครูฯ( เข้าชม 1001 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 20/1/2554 9:36:28 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  กิจกรรมวันประกาศคุณภาพครู กระทรวงศึกษาธิการ( เข้าชม 220 ครั้ง )
( โดย นางสาวรัตนา เพชรศรีช่วง บริหารงานบุคคล เวลา 18/1/2554 9:35:10 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  กิจกรรมวันครู อำเภอพุนพิน ประจำปี 2554( เข้าชม 494 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 18/1/2554 9:33:57 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  กิจกรรมวันครู สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2( เข้าชม 480 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 17/1/2554 9:32:45 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ. สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 เยี่ยมเยือนค่ายคณิตศาสตร์( เข้าชม 432 ครั้ง )
( โดย   เวลา 17/1/2554 9:30:48 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมพัฒนาลูกจ้างประจำในสังกัด( เข้าชม 184 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 11/1/2554 9:29:00 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ทำบุญเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่( เข้าชม 312 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 4/1/2554 9:27:34 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป. สฎ 2 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดตรัง(ต่อ)( เข้าชม 1320 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 30/12/2553 9:26:07 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป. สฎ 2 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 60 จังหวัดตรัง( เข้าชม 582 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 27/12/2553 9:24:15 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 


Untitled Document
 

Untitled Document

เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลรายละเอียด
การดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  
 สพป.สฎ.2 ประกาศเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
 

 


เว็บไซต์น่าสนใจ
 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  E-MES
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
หลักสูตรแกนกลาง 2551
  - ฉบับภาษาไทย
  - ฉบับภาษาอังกฤษ
ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
 
 

   

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315-060 โทรสาร 077-315421

พัฒนาเว็บไซต์โดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร