หน้าแรก     ระบบจัดการ
               
 
 

  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ
  กลุ่มนโยบายและแผน
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานการเงิน
 
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง 60
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง 61
   การเบิกเงินสวัสดิการ
        ค่ารักษาพยาบาล
        และค่าการศึกษา
        บุตรตามโครงการ
        (ONE STOP SERVICE)
   รายงานฐานะการเงิน
        สพป.สฎ เขต 2
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานบุคคล
 
   ขั้นตอนและระยะเวลา
        การปฏิบัติราชการ
   จำนวนข้าราชการครู
         และบคุลากร
         ทางการศึกษา
   ระบบป้องกันการละเว้น
        การปฏิบัติหน้าที่
        ในภารกิจหลัก
   ประมวลจริยธรรม
        การปฎิบัติงาน
        เพื่อป้องกันประโยชน์
        ทับซ้อนของ      
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
   คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติ
        งานเพื่อป้องกัน
         ผลประโยชน์ทับซ้อน
   รายงานสรุปผลการ
         วิเคราะห์
         ข้อร้องเรียน
   แนวปฏิบัติในการจัดการ
         ข้อร้องเรียน
   มาตรการป้องกันภัยของ
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
        นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
   วีดีทัศน์การประชุมชี้แจง
        (ว 21/2560)
 
 ::.  กลุ่ม นโยบายและแผน
 
   แบบติดตามความก้าวหน้า
        การดำเนินโครงการ
        ตามแผนปฏิบัติการ
        ประจำปีงบประมาณ
        พ.ศ.2561
   การติดตามและรายงานผล
        การดำเนินงานตามนโยบาย
         และกลยุทธ์
   รายละเอียดคุณลักษณะ
        ครุภัณฑ์
   แบบ ปร.6 งบลงทุน
      ( 17 ตุลาคม 2560 )
 
 ::.  กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษา
 
   คู่มือการปฏิบัติงาน
        การขออนุญาตนำนักเรียน
        ไปเข้าค่ายพักแรมและ
        เดินทางไกล
        ของลูกเสือ เนตรนารี
 
 
  ชุดฝึกการจัดประสบการณ์
          เรียนรู้ที่เน้นการคิด
          สำหรับเด็กปฐมวัย
  บ้านนักวิทย์
  ประเมินพัฒนาการ
  พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง
  พัฒนาโรงเรียนคู่ขนาน
  พัฒนาหลักสูตร
  เสริมสร้างความเข้มแข็ง
 
  โปรแกรม GIS
  โปรแกรม DMC
  โปรแกรม EMIS
  โปรแกรม B-obec
  โปรแกรม Schoolmis
  ระบบ Smart obec
  ระบบ e-MES
  ระบบ SGS
  mail@obecmail.obec.go.th

รายงานการประชุม
 
โรงเรียนในสังกัด สพป.สฏ.2
 

 
   
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 อบรมครูและผู้บริหารสถานศึกษาด้วยระบบทางไกลเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย( เข้าชม 187 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 2/6/2561 10:33:11 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมวันวิสาขบูชาฯ/โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด( เข้าชม 181 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 1/6/2561 15:31:44 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมชี้แจงการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของเขตพื้นที่ฯ( เข้าชม 136 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 30/5/2561 14:19:20 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 20/2561.( เข้าชม 106 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 30/5/2561 11:38:24 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติพุทธทาสศึกษาและวันล้ออายุพุทธทาสภิกขุ 112 ปี( เข้าชม 280 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 28/5/2561 13:06:19 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้การต้อนรับบุคลากรจาก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ( เข้าชม 350 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 23/5/2561 17:23:15 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนสำหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้( เข้าชม 210 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 22/5/2561 19:03:32 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เยี่ยมศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษา รุ่นที่ 2( เข้าชม 299 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 21/5/2561 15:05:12 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต( เข้าชม 196 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 21/5/2561 13:37:11 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี( เข้าชม 353 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 18/5/2561 16:38:12 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พบเพื่อนครูอำเภอบ้านตาขุนและอำเภอพนม( เข้าชม 377 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 15/5/2561 10:16:26 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พบเพื่อนครูอำเภอคีรีรัฐนิคม( เข้าชม 393 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 14/5/2561 10:36:23 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พบเพื่อนครูอำเภอพุนพิน( เข้าชม 339 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 12/5/2561 15:34:05 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พบเพื่อนครูอำเภอท่าฉางและอำเภอวิภาวดี( เข้าชม 308 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 12/5/2561 14:29:13 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พบเพื่อนครูอำเภอไชยา( เข้าชม 260 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 12/5/2561 13:48:11 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พบเพื่อนครูอำเภอท่าชนะ( เข้าชม 225 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 11/5/2561 11:10:43 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมการถ่ายทอดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่( เข้าชม 156 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 9/5/2561 15:49:32 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับรายงานตัวศึกษานิเทศก์ จำนวน 6 ราย( เข้าชม 279 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 9/5/2561 12:30:12 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ครั้งที่ 2/2561 ( เข้าชม 219 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 8/5/2561 16:08:12 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต( เข้าชม 229 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 7/5/2561 14:10:00 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดทำโครงการODบุคลากรในสังกัด( เข้าชม 245 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 6/5/2561 15:44:16 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพบิดาผู้อำนวยการโรงเรียน( เข้าชม 297 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 27/4/2561 17:15:14 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สฎ2 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฯ( เข้าชม 327 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 26/4/2561 17:01:59 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 


Untitled Document
 

Untitled Document

เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลรายละเอียด
การดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  
 สพป.สฎ.2 ประกาศเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
 

 


เว็บไซต์น่าสนใจ
 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  E-MES
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
หลักสูตรแกนกลาง 2551
  - ฉบับภาษาไทย
  - ฉบับภาษาอังกฤษ
ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
 
 

   

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315-060 โทรสาร 077-315421

พัฒนาเว็บไซต์โดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร