ระบบการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่    
               
 
 

  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มนโยบายและแผน
  ส่งเสริมการศึกษาทางไกล
        เทคโนโลยีสารสนเทศ
        และการสื่อสาร
  กลุ่มบริหารงานการเงิน
        และสินทรัพย์
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มพัฒนาครูและ
        บุคลากรทางการศึกษา
  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  กลุ่มกฏหมายและคดี
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานการเงิน
 
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง 60
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง 61
   การเบิกเงินสวัสดิการ
        ค่ารักษาพยาบาล
        และค่าการศึกษา
        บุตรตามโครงการ
        (ONE STOP SERVICE)
   รายงานฐานะการเงิน
        สพป.สฎ เขต 2
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานบุคคล
 
   ขั้นตอนและระยะเวลา
        การปฏิบัติราชการ
   จำนวนข้าราชการครู
         และบคุลากร
         ทางการศึกษา
   ระบบป้องกันการละเว้น
        การปฏิบัติหน้าที่
        ในภารกิจหลัก
   ประมวลจริยธรรม
        การปฎิบัติงาน
        เพื่อป้องกันประโยชน์
        ทับซ้อนของ      
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
   คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติ
        งานเพื่อป้องกัน
         ผลประโยชน์ทับซ้อน
   รายงานสรุปผลการ
         วิเคราะห์
         ข้อร้องเรียน
   แนวปฏิบัติในการจัดการ
         ข้อร้องเรียน
   มาตรการป้องกันภัยของ
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
        นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
   วีดีทัศน์การประชุมชี้แจง
        (ว 21/2560)
   คู่มือประเมินวิทยฐานะ
        สายงานการสอน
 
 ::.  กลุ่ม นโยบายและแผน
 
   แบบติดตามความก้าวหน้า
        การดำเนินโครงการ
        ตามแผนปฏิบัติการ
        ประจำปีงบประมาณ
        พ.ศ.2561
   การติดตามและรายงานผล
        การดำเนินงานตามนโยบาย
         และกลยุทธ์
   รายละเอียดคุณลักษณะ
        ครุภัณฑ์
   แบบ ปร.6 งบลงทุน
      ( 17 ตุลาคม 2560 )
 
 ::.  กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษา
 
   คู่มือการปฏิบัติงาน
        การขออนุญาตนำนักเรียน
        ไปเข้าค่ายพักแรมและ
        เดินทางไกล
        ของลูกเสือ เนตรนารี
 
 
  ชุดฝึกการจัดประสบการณ์
          เรียนรู้ที่เน้นการคิด
          สำหรับเด็กปฐมวัย
  บ้านนักวิทย์
  ประเมินพัฒนาการ
  พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง
  พัฒนาโรงเรียนคู่ขนาน
  พัฒนาหลักสูตร
  เสริมสร้างความเข้มแข็ง
 
  โปรแกรม GIS
  โปรแกรม DMC
  โปรแกรม EMIS
  โปรแกรม B-obec
  โปรแกรม Schoolmis
  ระบบ Smart obec
  ระบบ e-MES
  ระบบ SGS
  mail@obecmail.obec.go.th

รายงานการประชุม
 
โรงเรียนในสังกัด สพป.สฏ.2
 

 
   
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง ( เข้าชม 259 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 6/8/2561 9:30:40 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เยี่ยมสนามแข่งขันกรีฑานักเรียนเครือข่ายอำเภอวิภาวดี( เข้าชม 208 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 3/8/2561 15:11:01 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคีรีรัฐนิคม2( เข้าชม 168 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 3/8/2561 14:41:24 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 วางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 เนื่องในงานวันครบรอบ 103 ปี การพระราชทานนาม "สุราษฎร์ธานี"( เข้าชม 159 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 29/7/2561 19:40:29 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร( เข้าชม 180 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 28/7/2561 16:29:48 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เคารพธงชาติ ในโครงการเขตสุจริตและปลูกต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10( เข้าชม 170 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 23/7/2561 18:32:59 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดโครงการลูกเสือ/เนตรนารี ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561( เข้าชม 226 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 20/7/2561 22:36:53 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯในสังกัด ( เข้าชม 207 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 18/7/2561 18:43:56 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสวันแม่ประจำปี 2561( เข้าชม 148 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 16/7/2561 16:02:33 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนฯต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 15( เข้าชม 142 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 13/7/2561 16:46:28 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดการแข่งขันกีฬาวันครอบครัว "ลูกจันทร์เกมส์ 61"( เข้าชม 276 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 12/7/2561 19:14:25 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคีรีรัฐนิคม2( เข้าชม 247 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 10/7/2561 15:08:54 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพบิดาผู้อำนวยการโรงเรียน( เข้าชม 187 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 6/7/2561 20:14:33 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สฎ2 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการถวายพระพรชัยมงคลและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร( เข้าชม 204 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 5/7/2561 12:45:04 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารที่ผ่านการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน 1 ปี( เข้าชม 298 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 2/7/2561 15:07:34 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เข 2 ร่วมให้กำลังใจการประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันเชิงประจักษ์( เข้าชม 241 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 29/6/2561 18:11:01 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดการแข่งขันกีฬาบางครามเกมส์( เข้าชม 117 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 28/6/2561 12:47:29 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 61( เข้าชม 153 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 27/6/2561 13:29:57 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา( เข้าชม 277 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 26/6/2561 17:59:13 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมเป็นกำลังใจและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลงานเชิงประจักษ์( เข้าชม 250 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 22/6/2561 15:02:10 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด( เข้าชม 204 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 21/6/2561 21:01:16 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพท สังกัด สพฐ.ในระยะเวลา 1 ปี ( เข้าชม 255 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 20/6/2561 16:31:34 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน( เข้าชม 279 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 12/6/2561 18:09:59 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Untitled Document

เว็บไซต์น่าสนใจ
 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  E-MES
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
หลักสูตรแกนกลาง 2551
  - ฉบับภาษาไทย
  - ฉบับภาษาอังกฤษ
ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
 
 

   

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315-060 โทรสาร 077-315421

พัฒนาเว็บไซต์โดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร