หน้าแรก     ระบบจัดการ
               
 
 

  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ
  กลุ่มนโยบายและแผน
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานการเงิน
 
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง 60
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง 61
   การเบิกเงินสวัสดิการ
        ค่ารักษาพยาบาล
        และค่าการศึกษา
        บุตรตามโครงการ
        (ONE STOP SERVICE)
   รายงานฐานะการเงิน
        สพป.สฎ เขต 2
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานบุคคล
 
   ขั้นตอนและระยะเวลา
        การปฏิบัติราชการ
   จำนวนข้าราชการครู
         และบคุลากร
         ทางการศึกษา
   ระบบป้องกันการละเว้น
        การปฏิบัติหน้าที่
        ในภารกิจหลัก
   ประมวลจริยธรรม
        การปฎิบัติงาน
        เพื่อป้องกันประโยชน์
        ทับซ้อนของ      
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
   คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติ
        งานเพื่อป้องกัน
         ผลประโยชน์ทับซ้อน
   รายงานสรุปผลการ
         วิเคราะห์
         ข้อร้องเรียน
   แนวปฏิบัติในการจัดการ
         ข้อร้องเรียน
   มาตรการป้องกันภัยของ
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
        นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
   วีดีทัศน์การประชุมชี้แจง
        (ว 21/2560)
 
 ::.  กลุ่ม นโยบายและแผน
 
   แบบติดตามความก้าวหน้า
        การดำเนินโครงการ
        ตามแผนปฏิบัติการ
        ประจำปีงบประมาณ
        พ.ศ.2561
   การติดตามและรายงานผล
        การดำเนินงานตามนโยบาย
         และกลยุทธ์
   รายละเอียดคุณลักษณะ
        ครุภัณฑ์
   แบบ ปร.6 งบลงทุน
      ( 17 ตุลาคม 2560 )
 
 ::.  กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษา
 
   คู่มือการปฏิบัติงาน
        การขออนุญาตนำนักเรียน
        ไปเข้าค่ายพักแรมและ
        เดินทางไกล
        ของลูกเสือ เนตรนารี
 
 
  ชุดฝึกการจัดประสบการณ์
          เรียนรู้ที่เน้นการคิด
          สำหรับเด็กปฐมวัย
  บ้านนักวิทย์
  ประเมินพัฒนาการ
  พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง
  พัฒนาโรงเรียนคู่ขนาน
  พัฒนาหลักสูตร
  เสริมสร้างความเข้มแข็ง
 
  โปรแกรม GIS
  โปรแกรม DMC
  โปรแกรม EMIS
  โปรแกรม B-obec
  โปรแกรม Schoolmis
  ระบบ Smart obec
  ระบบ e-MES
  ระบบ SGS
  mail@obecmail.obec.go.th

รายงานการประชุม
 
โรงเรียนในสังกัด สพป.สฏ.2
 

 
   
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและประกันคุณภาพ รุ่นที่ 2( เข้าชม 253 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 5/9/2561 14:14:52 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณธรรม สพฐ( เข้าชม 146 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 4/9/2561 15:11:27 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและประกันคุณภาพ รุ่นที่ 1( เข้าชม 216 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 3/9/2561 10:48:14 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สฎ 2 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2( เข้าชม 219 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 31/8/2561 12:56:16 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สฎ2 จัดประชุมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1( เข้าชม 183 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 31/8/2561 12:18:52 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด( เข้าชม 208 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 30/8/2561 15:39:52 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สราษฎร์ธานี เขต 2 จัดโครงการพัฒนาแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค(Boot Camp)( เข้าชม 386 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 29/8/2561 14:47:07 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาครูผู้ช่วยในสังกัด( เข้าชม 270 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 27/8/2561 13:27:31 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ร่วมพิธีประทานเงินค่าอาหารกลางวันจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ( เข้าชม 304 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 23/8/2561 19:02:59 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดทำโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561( เข้าชม 329 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 22/8/2561 15:52:10 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ติดตามการเตรียมการพิธีมอบเงินประทานในพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์( เข้าชม 159 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 21/8/2561 20:01:30 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดค่ายพัฒนาเยาวชนด้านคุณธรรมสู่สังคมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.( เข้าชม 155 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 21/8/2561 19:33:20 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณและแลกเปลี่ยนเรียนรู้คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน( เข้าชม 206 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 20/8/2561 15:58:35 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561( เข้าชม 266 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 18/8/2561 20:56:29 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำหรับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4 รุ่นที่ 2( เข้าชม 269 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 16/8/2561 13:25:21 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำหรับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4 รุ่นที่ 1( เข้าชม 224 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 15/8/2561 11:09:51 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 อบรมปฏิบัติการเฉพาะทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ( เข้าชม 134 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 14/8/2561 11:29:16 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561( เข้าชม 270 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 12/8/2561 10:50:36 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมการสอนวิทยาศาสตร์ชั้นม.ต้น( เข้าชม 272 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 9/8/2561 11:07:50 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง ( เข้าชม 251 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 6/8/2561 9:30:40 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เยี่ยมสนามแข่งขันกรีฑานักเรียนเครือข่ายอำเภอวิภาวดี( เข้าชม 182 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 3/8/2561 15:11:01 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคีรีรัฐนิคม2( เข้าชม 163 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 3/8/2561 14:41:24 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 วางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 เนื่องในงานวันครบรอบ 103 ปี การพระราชทานนาม "สุราษฎร์ธานี"( เข้าชม 154 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 29/7/2561 19:40:29 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 


Untitled Document
 

Untitled Document

เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลรายละเอียด
การดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  
 สพป.สฎ.2 ประกาศเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
 

 


เว็บไซต์น่าสนใจ
 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  E-MES
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
หลักสูตรแกนกลาง 2551
  - ฉบับภาษาไทย
  - ฉบับภาษาอังกฤษ
ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
 
 

   

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315-060 โทรสาร 077-315421

พัฒนาเว็บไซต์โดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร