ระบบการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่    
               
 
 

  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มนโยบายและแผน
  ส่งเสริมการศึกษาทางไกล
        เทคโนโลยีสารสนเทศ
        และการสื่อสาร
  กลุ่มบริหารงานการเงิน
        และสินทรัพย์
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มพัฒนาครูและ
        บุคลากรทางการศึกษา
  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  กลุ่มกฏหมายและคดี
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานการเงิน
 
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง 60
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง 61
   การเบิกเงินสวัสดิการ
        ค่ารักษาพยาบาล
        และค่าการศึกษา
        บุตรตามโครงการ
        (ONE STOP SERVICE)
   รายงานฐานะการเงิน
        สพป.สฎ เขต 2
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานบุคคล
 
   ขั้นตอนและระยะเวลา
        การปฏิบัติราชการ
   จำนวนข้าราชการครู
         และบคุลากร
         ทางการศึกษา
   ระบบป้องกันการละเว้น
        การปฏิบัติหน้าที่
        ในภารกิจหลัก
   ประมวลจริยธรรม
        การปฎิบัติงาน
        เพื่อป้องกันประโยชน์
        ทับซ้อนของ      
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
   คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติ
        งานเพื่อป้องกัน
         ผลประโยชน์ทับซ้อน
   รายงานสรุปผลการ
         วิเคราะห์
         ข้อร้องเรียน
   แนวปฏิบัติในการจัดการ
         ข้อร้องเรียน
   มาตรการป้องกันภัยของ
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
        นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
   วีดีทัศน์การประชุมชี้แจง
        (ว 21/2560)
   คู่มือประเมินวิทยฐานะ
        สายงานการสอน
 
 ::.  กลุ่ม นโยบายและแผน
 
   แบบติดตามความก้าวหน้า
        การดำเนินโครงการ
        ตามแผนปฏิบัติการ
        ประจำปีงบประมาณ
        พ.ศ.2561
   การติดตามและรายงานผล
        การดำเนินงานตามนโยบาย
         และกลยุทธ์
   รายละเอียดคุณลักษณะ
        ครุภัณฑ์
   แบบ ปร.6 งบลงทุน
      ( 17 ตุลาคม 2560 )
 
 ::.  กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษา
 
   คู่มือการปฏิบัติงาน
        การขออนุญาตนำนักเรียน
        ไปเข้าค่ายพักแรมและ
        เดินทางไกล
        ของลูกเสือ เนตรนารี
 
 
  ชุดฝึกการจัดประสบการณ์
          เรียนรู้ที่เน้นการคิด
          สำหรับเด็กปฐมวัย
  บ้านนักวิทย์
  ประเมินพัฒนาการ
  พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง
  พัฒนาโรงเรียนคู่ขนาน
  พัฒนาหลักสูตร
  เสริมสร้างความเข้มแข็ง
 
  โปรแกรม GIS
  โปรแกรม DMC
  โปรแกรม EMIS
  โปรแกรม B-obec
  โปรแกรม Schoolmis
  ระบบ Smart obec
  ระบบ e-MES
  ระบบ SGS
  mail@obecmail.obec.go.th

รายงานการประชุม
 
โรงเรียนในสังกัด สพป.สฏ.2
 

 
   
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพภายในตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่และการเขียนรายงานSAR( เข้าชม 169 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 25/3/2562 17:02:28 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 2 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดาของนางสาวนุนิษา ทองแผน ผอ.รร.บ้านคลองชะอุ่น( เข้าชม 163 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 25/3/2562 16:30:51 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดทำโครงการเติมรักษ์สำนักงานด้วยกิจกรรม5สและกิจกรรมคัดและแยกขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม( เข้าชม 169 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 23/3/2562 1:27:47 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านพัฒนา( เข้าชม 201 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 20/3/2562 21:32:14 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดงาน OPEN HOUSE โรงเรียนบ้านทุ่งเสียนสู่โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล( เข้าชม 302 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 18/3/2562 12:44:41 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลการชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ( เข้าชม 217 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 15/3/2562 12:13:49 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดนิทรรศการและผลงานทางวิชาการของโรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต ประจำปี 2561( เข้าชม 671 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 14/3/2562 13:47:52 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดกิจกรรมทางวิชาการ ประจำปี 2561 โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม( เข้าชม 294 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 13/3/2562 16:14:27 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดาของรองจุติพร ขาวมะลิ( เข้าชม 227 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 12/3/2562 22:23:18 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดโครงการเปิดรั้วโรงเรียนของโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม( เข้าชม 611 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 12/3/2562 14:01:53 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดงาน OPEN HOUSE"61 ของโรงเรียนบ้านป่าตง( เข้าชม 259 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 8/3/2562 17:44:40 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน( เข้าชม 312 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 4/3/2562 14:33:54 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรัญญาราม( เข้าชม 252 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 2/3/2562 14:30:41 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดประชาวงศาราม( เข้าชม 177 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 1/3/2562 15:52:19 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พบปะให้โอวาทผู้บริหารใหม่ จำนวน 35 ราย( เข้าชม 194 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 28/2/2562 17:34:24 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพร.และผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 5 สุราษฎร์ธานี ( เข้าชม 234 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 27/2/2562 18:54:25 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  รองเลขา กพฐ.และที่ปรึกษาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 5 สุราษฎร์ธานี( เข้าชม 231 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 23/2/2562 15:46:49 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้รับมอบหมายจาก สพฐ.ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา( เข้าชม 342 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 20/2/2562 23:14:08 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนสังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2562( เข้าชม 265 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 18/2/2562 17:45:31 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับชมรายการชี้แจงภารกิจของ สพฐ.เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร( เข้าชม 297 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 18/2/2562 10:58:30 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมวางพวงมาลาวันวิภาวดีรำลึก ประจำปี 2562( เข้าชม 152 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 15/2/2562 12:28:20 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งภาค ค ผอ.รร.จังหวัดสุราษฎร์ธานี( เข้าชม 220 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 11/2/2562 12:10:35 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลความจำเป็นการจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนขนาดใหญ่( เข้าชม 172 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 8/2/2562 14:26:04 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Untitled Document

เว็บไซต์น่าสนใจ
 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  E-MES
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
หลักสูตรแกนกลาง 2551
  - ฉบับภาษาไทย
  - ฉบับภาษาอังกฤษ
ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
 
 

   

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315-060 โทรสาร 077-315421

พัฒนาเว็บไซต์โดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร