หน้าแรก     ระบบจัดการ
               
 
 

  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ
  กลุ่มนโยบายและแผน
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานการเงิน
 
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง 60
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง 61
   การเบิกเงินสวัสดิการ
        ค่ารักษาพยาบาล
        และค่าการศึกษา
        บุตรตามโครงการ
        (ONE STOP SERVICE)
   รายงานฐานะการเงิน
        สพป.สฎ เขต 2
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานบุคคล
 
   ขั้นตอนและระยะเวลา
        การปฏิบัติราชการ
   จำนวนข้าราชการครู
         และบคุลากร
         ทางการศึกษา
   ระบบป้องกันการละเว้น
        การปฏิบัติหน้าที่
        ในภารกิจหลัก
   ประมวลจริยธรรม
        การปฎิบัติงาน
        เพื่อป้องกันประโยชน์
        ทับซ้อนของ      
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
   คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติ
        งานเพื่อป้องกัน
         ผลประโยชน์ทับซ้อน
   รายงานสรุปผลการ
         วิเคราะห์
         ข้อร้องเรียน
   แนวปฏิบัติในการจัดการ
         ข้อร้องเรียน
   มาตรการป้องกันภัยของ
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
        นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 
 ::.  กลุ่ม นโยบายและแผน
 
   แบบติดตามความก้าวหน้า
        การดำเนินโครงการ
        ตามแผนปฏิบัติการ
        ประจำปีงบประมาณ
        พ.ศ.2561
   การติดตามและรายงานผล
        การดำเนินงานตามนโยบาย
         และกลยุทธ์
   รายละเอียดคุณลักษณะ
        ครุภัณฑ์
   แบบ ปร.6 งบลงทุน
      ( 17 ตุลาคม 2560 )
 
 ::.  กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษา
 
   คู่มือการปฏิบัติงาน
        การขออนุญาตนำนักเรียน
        ไปเข้าค่ายพักแรมและ
        เดินทางไกล
        ของลูกเสือ เนตรนารี
 
 
  ชุดฝึกการจัดประสบการณ์
          เรียนรู้ที่เน้นการคิด
          สำหรับเด็กปฐมวัย
  บ้านนักวิทย์
  ประเมินพัฒนาการ
  พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง
  พัฒนาโรงเรียนคู่ขนาน
  พัฒนาหลักสูตร
  เสริมสร้างความเข้มแข็ง
 
  โปรแกรม GIS
  โปรแกรม DMC
  โปรแกรม EMIS
  โปรแกรม B-obec
  โปรแกรม Schoolmis
  ระบบ Smart obec
  ระบบ e-MES
  ระบบ SGS
  mail@obecmail.obec.go.th

รายงานการประชุม
 
โรงเรียนในสังกัด สพป.สฏ.2
 สถิตการเข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ทั้งหมด 4 ท่าน
หมายเลข IP 10.20.30.1
คุณเข้าชมลำดับที่ 2705583
 
   
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯในสังกัด ( เข้าชม 99 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 18/7/2561 18:43:56 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสวันแม่ประจำปี 2561( เข้าชม 89 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 16/7/2561 16:02:33 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนฯต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 15( เข้าชม 84 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 13/7/2561 16:46:28 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดการแข่งขันกีฬาวันครอบครัว "ลูกจันทร์เกมส์ 61"( เข้าชม 197 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 12/7/2561 19:14:25 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคีรีรัฐนิคม2( เข้าชม 189 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 10/7/2561 15:08:54 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพบิดาผู้อำนวยการโรงเรียน( เข้าชม 161 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 6/7/2561 20:14:33 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สฎ2 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการถวายพระพรชัยมงคลและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร( เข้าชม 182 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 5/7/2561 12:45:04 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารที่ผ่านการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน 1 ปี( เข้าชม 220 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 2/7/2561 15:07:34 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เข 2 ร่วมให้กำลังใจการประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันเชิงประจักษ์( เข้าชม 185 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 29/6/2561 18:11:01 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดการแข่งขันกีฬาบางครามเกมส์( เข้าชม 72 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 28/6/2561 12:47:29 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 61( เข้าชม 117 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 27/6/2561 13:29:57 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา( เข้าชม 241 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 26/6/2561 17:59:13 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมเป็นกำลังใจและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลงานเชิงประจักษ์( เข้าชม 198 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 22/6/2561 15:02:10 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด( เข้าชม 159 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 21/6/2561 21:01:16 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพท สังกัด สพฐ.ในระยะเวลา 1 ปี ( เข้าชม 197 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 20/6/2561 16:31:34 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน( เข้าชม 208 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 12/6/2561 18:09:59 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ที่ปรึกษา รมว.ศธ (พลโท โกศล ประทุมชาติ) ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าใหม่( เข้าชม 296 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 8/6/2561 16:39:44 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2561 ( เข้าชม 130 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 7/6/2561 14:49:10 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมปิดกิจกรรม "ค่ายพัฒนานักเรียนแกนนำขับเคลื่อนเศรษฐกิจปรัชญาพอเพียงและหลักนิติธรรม"( เข้าชม 136 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 6/6/2561 20:14:32 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สฎ2 รับชมพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่21/61 กระทรวงศึกษาธิการจับมือตำรวจแห่งชาติป้องกันการเล่นการพนันในสถานศึกษาทั่วประเทศ( เข้าชม 133 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 6/6/2561 19:41:40 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 อบรมครูและผู้บริหารสถานศึกษาด้วยระบบทางไกลเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย( เข้าชม 173 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 2/6/2561 10:33:11 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมวันวิสาขบูชาฯ/โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด( เข้าชม 163 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 1/6/2561 15:31:44 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมชี้แจงการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของเขตพื้นที่ฯ( เข้าชม 124 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 30/5/2561 14:19:20 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 


Untitled Document
 

Untitled Document

เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลรายละเอียด
การดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  
 สพป.สฎ.2 ประกาศเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
 

 


เว็บไซต์น่าสนใจ
 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  E-MES
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
หลักสูตรแกนกลาง 2551
  - ฉบับภาษาไทย
  - ฉบับภาษาอังกฤษ
ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
 
 

   

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315010 โทรสาร 077-315421
พัฒนาเว็บไซต์โดย กลุ่ม นโยบายและแผน