หน้าแรก     ระบบจัดการ
               
 


ผู้อำนวยการ สพป.สฏ.เขต 2
ประวัติและผลงาน
  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ
  กลุ่มนโยบายและแผน
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
  ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
  ระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
  คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  รายงานสรุปผล
การวิเคราะห์ข้อร้องเรียน
  แนวปฏิบัติในการ
จัดการข้อร้องเรียน
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง
 รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์
 แบบ ปร.6 งบลงทุน 17 ต.ค. 60
  ชุดฝึกการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย
  บ้านนักวิทย์
  ประเมินพัฒนาการ
  พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง
  พัฒนาโรงเรียนคู่ขนาน
  พัฒนาหลักสูตร
  เสริมสร้างความเข้มแข็ง
  โปรแกรม DMC
  โปรแกรม EMIS
  โปรแกรม B-obec
  โปรแกรม Schoolmis
  ระบบ Smart obec
  ระบบ e-MES
  ระบบ SGS
  mail@obecmail.obec.go.th
รายงานการประชุม
   
ออนไลน์ทั้งหมด 7 ท่าน
หมายเลข IP 10.20.30.1
คุณเข้าชมลำดับที่ 2601496
โรงเรียนในสังกัด สพป.สฏ.2
 


 
   
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุทกภัยภาคใต้( เข้าชม 215 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 12/3/2561 18:05:34 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เยี่ยมสนามสอบ NT ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนในสังกัด( เข้าชม 353 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 8/3/2561 9:48:17 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560( เข้าชม 341 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 6/3/2561 18:03:22 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสอบวัดความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ( เข้าชม 171 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 2/3/2561 15:50:15 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนตาม"โครงการฟื้นฟู ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้" สถานีกาชาดสิรินธร ( เข้าชม 130 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 28/2/2561 10:40:54 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินการสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ( เข้าชม 180 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 26/2/2561 17:55:55 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านสหกรณ์( เข้าชม 137 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 23/2/2561 14:42:09 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นป.1(ภาคเช้า)( เข้าชม 155 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 22/2/2561 11:02:44 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1( เข้าชม 197 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 15/2/2561 13:36:42 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่1/2561( เข้าชม 158 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 9/2/2561 17:51:58 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 ร่วมเปิดงานมหกรรมศีลธรรมเยาวชน ครั้งที่ 5( เข้าชม 172 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 8/2/2561 16:27:50 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนในสังกัด( เข้าชม 242 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 3/2/2561 17:26:32 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ( เข้าชม 133 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 2/2/2561 16:30:29 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมลูกจ้างในสังกัดเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน( เข้าชม 132 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 1/2/2561 15:23:39 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย( เข้าชม 278 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 27/1/2561 12:02:23 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมชี้แจงกรรมการระดับสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน( เข้าชม 204 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 25/1/2561 17:28:37 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับมอบเครื่องกรองน้ำ"โครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อน้อง"( เข้าชม 139 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 25/1/2561 15:58:37 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการ กตปน.ครั้งที่ 1/2561( เข้าชม 145 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 24/1/2561 11:05:02 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผู้บริหาร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้กำลังใจในการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน( เข้าชม 148 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 23/1/2561 18:19:21 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560( เข้าชม 247 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 20/1/2561 14:49:54 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560( เข้าชม 161 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 19/1/2561 0:32:00 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดพิธีเนื่องในวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 ( เข้าชม 264 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 16/1/2561 23:53:47 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเตรียมการคณะกรรมการ OBEC AWARDS ระดับภูมิภาค( เข้าชม 145 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 12/1/2561 19:38:38 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
   

เว็บไซต์น่าสนใจ
 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  E-MES
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
หลักสูตรแกนกลาง 2551
  - ฉบับภาษาไทย
  - ฉบับภาษาอังกฤษ
ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315010 โทรสาร 077-315421 พัฒนาเว็บไซต์โดยกลุ่มนโยบายและแผน

เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้สมบูรณ์ใน Internet Explorer 8 ขึ้นไป