ระบบการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่    
               
 
 
    กลุ่มอำนวยการ
    กลุ่มนโยบายและแผน
    ส่งเสริมการศึกษาทางไกล
           เทคโนโลยีสารสนเทศ
           และการสื่อสาร
    กลุ่มบริหารงานการเงิน
           และสินทรัพย์
    กลุ่มบริหารงานบุคคล
    กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
           ทางการศึกษา
    กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
            และ ประเมินผล
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    กลุ่มกฏหมายและคดี
    หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 ::.  กลุ่ม อำนวยการ
 
   ประกาศแบ่งส่วนราชการภายใน
        สำนักงานเขตพื้นที่
   ขั้นตอนและระยะเวลา
        การปฏิบัติราชการ
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานการเงิน
 
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
        พ.ศ. 2562
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
        พ.ศ. 2561
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง
        พ.ศ. 2561
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง
        พ.ศ. 2560
   รายงานฐานะการเงิน
        สพป.สฎ เขต 2
   รายงานการประเมินความเสี่ยง
   การเบิกเงินสวัสดิการ
        ค่ารักษาพยาบาล
        และค่าการศึกษา
        บุตรตามโครงการ
        (ONE STOP SERVICE)
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานบุคคล
 
   จำนวนข้าราชการครู
         และบคุลากร
         ทางการศึกษา
   ระบบป้องกันการละเว้น
        การปฏิบัติหน้าที่
        ในภารกิจหลัก
   วีดีทัศน์การประชุมชี้แจง
        (ว 21/2560)
   คู่มือประเมินวิทยฐานะ
        สายงานการสอน
   การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
        ตาม ว.21
 
 ::.  กลุ่ม กฎหมายและคดี
 
   ประมวลจริยธรรม
        การปฎิบัติงาน
        เพื่อป้องกันประโยชน์
        ทับซ้อนของ      
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
   คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติ
        งานเพื่อป้องกัน
         ผลประโยชน์ทับซ้อน
   รายงานสรุปผลการ
         วิเคราะห์
         ข้อร้องเรียน
   แนวปฏิบัติในการจัดการ
         ข้อร้องเรียน
   มาตรการป้องกันภัยของ
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
        นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 
 ::.  กลุ่ม นโยบายและแผน
 
   แบบติดตามความก้าวหน้า
        การดำเนินโครงการ
        ตามแผนปฏิบัติการ
        ประจำปีงบประมาณ
        พ.ศ.2563
   แบบติดตามความก้าวหน้า
        การดำเนินโครงการ
        ตามแผนปฏิบัติการ
        ประจำปีงบประมาณ
        พ.ศ.2562
   การติดตามและรายงานผล
        การดำเนินงานตามนโยบาย
         และกลยุทธ์
   รายละเอียดคุณลักษณะ
        ครุภัณฑ์
   แบบ ปร.6 งบลงทุน
      ( 17 ตุลาคม 2560 )
 
 ::.  กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษา
 
   คู่มือการปฏิบัติงาน
        การขออนุญาตนำนักเรียน
        ไปเข้าค่ายพักแรมและ
        เดินทางไกล
        ของลูกเสือ เนตรนารี
 
 ::.  กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกล
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   มาตรการในการเผยแพร่
       ข้อมูลต่อสาธารณะ
 
 
  ชุดฝึกการจัดประสบการณ์
          เรียนรู้ที่เน้นการคิด
          สำหรับเด็กปฐมวัย
  บ้านนักวิทย์
  ประเมินพัฒนาการ
  พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง
  พัฒนาโรงเรียนคู่ขนาน
  พัฒนาหลักสูตร
  เสริมสร้างความเข้มแข็ง
 
  โปรแกรม GIS
  โปรแกรม DMC
  โปรแกรม EMIS
  โปรแกรม B-obec
  โปรแกรม Schoolmis
  ระบบ Smart obec
  ระบบ e-MES
  ระบบ SGS
  mail@obecmail.obec.go.th

 
 
   
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบบ้านให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดพระพรหม(หลังที่ 5)ตามโครงการสร้างบ้านให้กับนักเรียนในสังกัด( เข้าชม 133 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 30/3/2563 14:46:22 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference "การประชุม ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ"( เข้าชม 325 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 24/3/2563 11:51:43 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมหาแนวทางการทำงานในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)( เข้าชม 153 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 23/3/2563 16:31:39 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 11/2563( เข้าชม 345 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 18/3/2563 10:54:29 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นต้วแทนมอบเงิน "กองทุนช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบภัย โรงเรียนวัดบางน้ำจืด"( เข้าชม 211 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 17/3/2563 15:50:58 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดทำโครงการนิเทศสังเกตุการสอนวิชาวิทยาการคำนวณระดับปฐมวัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา( เข้าชม 314 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 16/3/2563 16:57:12 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือกรณีไฟไหม้บ้านนักเรียนโรงเรียนวัดบางน้ำจืด( เข้าชม 313 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 12/3/2563 19:25:38 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดงานตลาดนัดวิชาการอิ่มสุขด้วยใจพอเพียง โรงเรียนบ้านป่าตง ( เข้าชม 270 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 12/3/2563 18:50:13 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 10/2563( เข้าชม 312 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 11/3/2563 19:56:09 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดทำ MOU การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี( เข้าชม 162 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 10/3/2563 19:39:17 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สตผ.ติดตามการจัดการศึกษาฯของ ก.ต.ป.น.ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2( เข้าชม 202 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 10/3/2563 15:25:27 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดโครงการเติมรักษ์สำนักงานด้วยกิจกรรม 5+1 ส Plus e ประจำปี 2563 กิจกรรม Big Clrarning Day ( เข้าชม 167 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 9/3/2563 15:47:31 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2563( เข้าชม 221 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 8/3/2563 17:56:51 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฎิบัติการตรวจข้อสอบ NT ชั้น ป.3 ประจำปี 2562( เข้าชม 181 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 8/3/2563 17:27:20 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะทำงานการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาตามตัวบ่งชี้( เข้าชม 197 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 3/3/2563 21:15:22 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2562( เข้าชม 288 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 27/2/2563 13:50:05 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 8/2563( เข้าชม 235 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 26/2/2563 16:03:56 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพ มารดาคู่สมรส ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2( เข้าชม 322 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 26/2/2563 14:21:11 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดศูนย์อาชีพเพื่อการท่องเที่ยวโรงเรียนประชารัฐโรงเรียนวัดตรณาราม ( เข้าชม 198 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 25/2/2563 12:20:00 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดกิจกรรมรอบกองไฟค่ายลูกเสือเนตร-นารี เครือข่ายพุนพิน 3( เข้าชม 175 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 25/2/2563 11:18:07 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( เข้าชม 169 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 24/2/2563 12:21:14 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562( เข้าชม 312 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 14/2/2563 14:00:22 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมให้กำลังใจการประเมินรับรองคุณภาพโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี ประจำปี 2563( เข้าชม 328 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 13/2/2563 16:16:14 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Untitled Document

 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
หลักสูตรแกนกลาง 2551
  - ฉบับภาษาไทย
  - ฉบับภาษาอังกฤษ
ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
 
 


 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315-060 โทรสาร 077-315421

พัฒนาเว็บไซต์โดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร