ระบบการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่    
               
 
 
    กลุ่มอำนวยการ
    กลุ่มนโยบายและแผน
    ส่งเสริมการศึกษาทางไกล
           เทคโนโลยีสารสนเทศ
           และการสื่อสาร
    กลุ่มบริหารงานการเงิน
           และสินทรัพย์
    กลุ่มบริหารงานบุคคล
    กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
           ทางการศึกษา
    กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
            และ ประเมินผล
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    กลุ่มกฏหมายและคดี
    หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 ::.  กลุ่ม อำนวยการ
 
   ประกาศแบ่งส่วนราชการภายใน
        สำนักงานเขตพื้นที่
   ขั้นตอนและระยะเวลา
        การปฏิบัติราชการ
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานการเงิน
 
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
        พ.ศ. 2562
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
        พ.ศ. 2561
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง
        พ.ศ. 2561
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง
        พ.ศ. 2560
   รายงานฐานะการเงิน
        สพป.สฎ เขต 2
   รายงานการประเมินความเสี่ยง
   การเบิกเงินสวัสดิการ
        ค่ารักษาพยาบาล
        และค่าการศึกษา
        บุตรตามโครงการ
        (ONE STOP SERVICE)
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานบุคคล
 
   จำนวนข้าราชการครู
         และบคุลากร
         ทางการศึกษา
   ระบบป้องกันการละเว้น
        การปฏิบัติหน้าที่
        ในภารกิจหลัก
   วีดีทัศน์การประชุมชี้แจง
        (ว 21/2560)
   คู่มือประเมินวิทยฐานะ
        สายงานการสอน
   การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
        ตาม ว.21
   หลักเกณฑ์การบริหาร
        และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหาร
        และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 ::.  กลุ่ม กฎหมายและคดี
 
   ประมวลจริยธรรม
        การปฎิบัติงาน
        เพื่อป้องกันประโยชน์
        ทับซ้อนของ      
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
   คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติ
        งานเพื่อป้องกัน
         ผลประโยชน์ทับซ้อน
   รายงานสรุปผลการ
         วิเคราะห์
         ข้อร้องเรียน
   แนวปฏิบัติในการจัดการ
         ข้อร้องเรียน
   มาตรการป้องกันภัยของ
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
        นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 
 ::.  กลุ่ม นโยบายและแผน
 
   แบบติดตามความก้าวหน้า
        การดำเนินโครงการ
        ตามแผนปฏิบัติการ
        ประจำปีงบประมาณ
        พ.ศ.2563
   แบบติดตามความก้าวหน้า
        การดำเนินโครงการ
        ตามแผนปฏิบัติการ
        ประจำปีงบประมาณ
        พ.ศ.2562
   การติดตามและรายงานผล
        การดำเนินงานตามนโยบาย
         และกลยุทธ์
   รายละเอียดคุณลักษณะ
        ครุภัณฑ์
   แบบ ปร.6 งบลงทุน
      ( 17 ตุลาคม 2560 )
 
 ::.  กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษา
 
   คู่มือการปฏิบัติงาน
        การขออนุญาตนำนักเรียน
        ไปเข้าค่ายพักแรมและ
        เดินทางไกล
        ของลูกเสือ เนตรนารี
 
 ::.  กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกล
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   มาตรการในการเผยแพร่
       ข้อมูลต่อสาธารณะ
 
 
  ชุดฝึกการจัดประสบการณ์
          เรียนรู้ที่เน้นการคิด
          สำหรับเด็กปฐมวัย
  บ้านนักวิทย์
  ประเมินพัฒนาการ
  พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง
  พัฒนาโรงเรียนคู่ขนาน
  พัฒนาหลักสูตร
  เสริมสร้างความเข้มแข็ง
 
  โปรแกรม GIS
  โปรแกรม DMC
  โปรแกรม EMIS
  โปรแกรม B-obec
  โปรแกรม Schoolmis
  ระบบ Smart obec
  ระบบ e-MES
  ระบบ SGS
  mail@obecmail.obec.go.th

 
 
   
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 40/2563 ประจำวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563( เข้าชม 104 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 28/10/2563 10:52:28 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะทำงานวางแผนการสรุปผลการปฏิบัติงาน งบประมาณปี 2563และกรอบแนวทางการจัดทำแผน ประจำปี 2564 ( เข้าชม 181 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 27/10/2563 11:23:52 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2563( เข้าชม 158 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 23/10/2563 15:05:53 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( เข้าชม 164 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 23/10/2563 14:21:31 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ( เข้าชม 222 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 21/10/2563 15:54:08 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับมอบจักรยานตามโครงการจักรยานเพื่อน้องโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์( เข้าชม 301 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 16/10/2563 11:19:04 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9( เข้าชม 374 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 13/10/2563 14:34:57 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมงาน "สดุดีเทิดไท้องค์ราชัน" จัดโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี( เข้าชม 406 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 13/10/2563 13:52:32 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ภูเก็ต( เข้าชม 265 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 9/10/2563 17:00:45 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 37/2563 ( เข้าชม 284 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 7/10/2563 10:38:58 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำวีดีทัศน์เพื่อเผยแพร่ทางระบบออนไลน์ครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนดีประจำตำบล( เข้าชม 331 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 5/10/2563 11:09:16 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป..สุราษฎร์ธานี เขต 2 ถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในโครงการโรงเรียนสุจริต( เข้าชม 353 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 29/9/2563 11:15:36 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2เป็นประธานเปิดลานกิจกรรม" อรชร อนุสรณ์ 2563" โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา( เข้าชม 308 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 28/9/2563 16:42:44 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธ่านี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และถอดบทเรียนการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการบริหารและด้านการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม ( เข้าชม 310 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 28/9/2563 9:29:44 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้านทักษะวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล( เข้าชม 190 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 26/9/2563 15:14:54 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน( เข้าชม 140 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 25/9/2563 13:27:56 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปี 2563( เข้าชม 251 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 24/9/2563 13:03:06 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพฯข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน ประจำปี 2563 ( เข้าชม 378 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 18/9/2563 12:05:46 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพร.สพฐ. ติดตามการดำเนินการฝึกปฎิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยะที่ 2( เข้าชม 305 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 15/9/2563 10:22:48 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสร้างสรรค์สังคมสุจริต(โครงการโรงเรียนสุจริต)( เข้าชม 324 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 13/9/2563 12:09:53 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพนายจักรินทร์ อภิสมัย อดีตรอง ผอ.สพท.( เข้าชม 438 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 12/9/2563 15:45:31 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ( เข้าชม 390 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 12/9/2563 0:37:16 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำอาบศพนายจักรินทร์ อภิสมัย อดีตรองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ( เข้าชม 351 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 8/9/2563 19:55:02 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Untitled Document

 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
หลักสูตรแกนกลาง 2551
  - ฉบับภาษาไทย
  - ฉบับภาษาอังกฤษ
ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
 
 


 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315-060 โทรสาร 077-315421

พัฒนาเว็บไซต์โดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร