หน้าแรก     ระบบจัดการ
               
 
 

  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ
  กลุ่มนโยบายและแผน
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานการเงิน
 
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง 60
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง 61
   การเบิกเงินสวัสดิการ
        ค่ารักษาพยาบาล
        และค่าการศึกษา
        บุตรตามโครงการ
        (ONE STOP SERVICE)
   รายงานฐานะการเงิน
        สพป.สฎ เขต 2
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานบุคคล
 
   ขั้นตอนและระยะเวลา
        การปฏิบัติราชการ
   จำนวนข้าราชการครู
         และบคุลากร
         ทางการศึกษา
   ระบบป้องกันการละเว้น
        การปฏิบัติหน้าที่
        ในภารกิจหลัก
   ประมวลจริยธรรม
        การปฎิบัติงาน
        เพื่อป้องกันประโยชน์
        ทับซ้อนของ      
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
   คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติ
        งานเพื่อป้องกัน
         ผลประโยชน์ทับซ้อน
   รายงานสรุปผลการ
         วิเคราะห์
         ข้อร้องเรียน
   แนวปฏิบัติในการจัดการ
         ข้อร้องเรียน
   มาตรการป้องกันภัยของ
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
        นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
   วีดีทัศน์การประชุมชี้แจง
        (ว 21/2560)
 
 ::.  กลุ่ม นโยบายและแผน
 
   แบบติดตามความก้าวหน้า
        การดำเนินโครงการ
        ตามแผนปฏิบัติการ
        ประจำปีงบประมาณ
        พ.ศ.2561
   การติดตามและรายงานผล
        การดำเนินงานตามนโยบาย
         และกลยุทธ์
   รายละเอียดคุณลักษณะ
        ครุภัณฑ์
   แบบ ปร.6 งบลงทุน
      ( 17 ตุลาคม 2560 )
 
 ::.  กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษา
 
   คู่มือการปฏิบัติงาน
        การขออนุญาตนำนักเรียน
        ไปเข้าค่ายพักแรมและ
        เดินทางไกล
        ของลูกเสือ เนตรนารี
 
 
  ชุดฝึกการจัดประสบการณ์
          เรียนรู้ที่เน้นการคิด
          สำหรับเด็กปฐมวัย
  บ้านนักวิทย์
  ประเมินพัฒนาการ
  พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง
  พัฒนาโรงเรียนคู่ขนาน
  พัฒนาหลักสูตร
  เสริมสร้างความเข้มแข็ง
 
  โปรแกรม GIS
  โปรแกรม DMC
  โปรแกรม EMIS
  โปรแกรม B-obec
  โปรแกรม Schoolmis
  ระบบ Smart obec
  ระบบ e-MES
  ระบบ SGS
  mail@obecmail.obec.go.th

รายงานการประชุม
 
โรงเรียนในสังกัด สพป.สฏ.2
 

 
   
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี 2562( เข้าชม 177 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 16/11/2561 16:10:35 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประขุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการเติมรักษ์สำนักงานฯ( เข้าชม 190 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 9/11/2561 9:27:22 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับรายงานตัวครูผู้ช่วยในสังกัด จำนวน 79 อัตรา( เข้าชม 258 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 1/11/2561 11:47:48 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี 2561 วันที่ 2( เข้าชม 176 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 31/10/2561 16:04:28 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี 2561( เข้าชม 90 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 30/10/2561 17:14:46 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว( เข้าชม 168 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 23/10/2561 16:41:00 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อชื่น จรอนันต์( เข้าชม 182 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 22/10/2561 17:05:13 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเกลี่ยอัตรากำลังธุรการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 81 ราย ( เข้าชม 236 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 19/10/2561 14:34:50 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคัดเลือกนักเรียนและโรงเรียนรางวัลพระราชทาน( เข้าชม 200 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 18/10/2561 14:59:28 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9( เข้าชม 224 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 13/10/2561 12:17:01 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจาก สพป.สงขลา เขต 3( เข้าชม 216 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 11/10/2561 18:40:23 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมติดตามการรายงานผลระบบKRS และมาตรฐานสำนักงาน( เข้าชม 172 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 3/10/2561 15:44:17 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 SYMPOSIUM โรงเรียนในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้( เข้าชม 222 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 21/9/2561 15:28:48 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สฎ2 จัดโครงการป้องกันอุบัติภัยเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ( เข้าชม 247 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 7/9/2561 14:47:24 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
   ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.อุทัยธานี เขต 1( เข้าชม 228 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 7/9/2561 14:09:22 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและประกันคุณภาพ รุ่นที่ 2( เข้าชม 246 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 5/9/2561 14:14:52 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณธรรม สพฐ( เข้าชม 141 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 4/9/2561 15:11:27 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและประกันคุณภาพ รุ่นที่ 1( เข้าชม 211 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 3/9/2561 10:48:14 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สฎ 2 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2( เข้าชม 210 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 31/8/2561 12:56:16 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สฎ2 จัดประชุมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1( เข้าชม 181 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 31/8/2561 12:18:52 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด( เข้าชม 204 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 30/8/2561 15:39:52 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สราษฎร์ธานี เขต 2 จัดโครงการพัฒนาแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค(Boot Camp)( เข้าชม 380 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 29/8/2561 14:47:07 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาครูผู้ช่วยในสังกัด( เข้าชม 265 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 27/8/2561 13:27:31 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 


Untitled Document
 

Untitled Document

เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลรายละเอียด
การดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  
 สพป.สฎ.2 ประกาศเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
 

 


เว็บไซต์น่าสนใจ
 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  E-MES
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
หลักสูตรแกนกลาง 2551
  - ฉบับภาษาไทย
  - ฉบับภาษาอังกฤษ
ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
 
 

   

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315-060 โทรสาร 077-315421

พัฒนาเว็บไซต์โดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร