ระบบการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่    
               
 
 
    กลุ่มอำนวยการ
    กลุ่มนโยบายและแผน
    ส่งเสริมการศึกษาทางไกล
           เทคโนโลยีสารสนเทศ
           และการสื่อสาร
    กลุ่มบริหารงานการเงิน
           และสินทรัพย์
    กลุ่มบริหารงานบุคคล
    กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
           ทางการศึกษา
    กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
            และ ประเมินผล
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    กลุ่มกฏหมายและคดี
    หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 ::.  กลุ่ม อำนวยการ
 
   ประกาศแบ่งส่วนราชการภายใน
        สำนักงานเขตพื้นที่
   ขั้นตอนและระยะเวลา
        การปฏิบัติราชการ
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานการเงิน
 
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
        พ.ศ. 2562
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
        พ.ศ. 2561
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง
        พ.ศ. 2561
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง
        พ.ศ. 2560
   รายงานฐานะการเงิน
        สพป.สฎ เขต 2
   รายงานการประเมินความเสี่ยง
   การเบิกเงินสวัสดิการ
        ค่ารักษาพยาบาล
        และค่าการศึกษา
        บุตรตามโครงการ
        (ONE STOP SERVICE)
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานบุคคล
 
   จำนวนข้าราชการครู
         และบคุลากร
         ทางการศึกษา
   ระบบป้องกันการละเว้น
        การปฏิบัติหน้าที่
        ในภารกิจหลัก
   วีดีทัศน์การประชุมชี้แจง
        (ว 21/2560)
   คู่มือประเมินวิทยฐานะ
        สายงานการสอน
   การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
        ตาม ว.21
   หลักเกณฑ์การบริหาร
        และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหาร
        และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 ::.  กลุ่ม กฎหมายและคดี
 
   ประมวลจริยธรรม
        การปฎิบัติงาน
        เพื่อป้องกันประโยชน์
        ทับซ้อนของ      
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
   คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติ
        งานเพื่อป้องกัน
         ผลประโยชน์ทับซ้อน
   รายงานสรุปผลการ
         วิเคราะห์
         ข้อร้องเรียน
   แนวปฏิบัติในการจัดการ
         ข้อร้องเรียน
   มาตรการป้องกันภัยของ
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
        นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 
 ::.  กลุ่ม นโยบายและแผน
 
   แบบติดตามความก้าวหน้า
        การดำเนินโครงการ
        ตามแผนปฏิบัติการ
        ประจำปีงบประมาณ
        พ.ศ.2563
   แบบติดตามความก้าวหน้า
        การดำเนินโครงการ
        ตามแผนปฏิบัติการ
        ประจำปีงบประมาณ
        พ.ศ.2562
   การติดตามและรายงานผล
        การดำเนินงานตามนโยบาย
         และกลยุทธ์
   รายละเอียดคุณลักษณะ
        ครุภัณฑ์
   แบบ ปร.6 งบลงทุน
      ( 17 ตุลาคม 2560 )
 
 ::.  กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษา
 
   คู่มือการปฏิบัติงาน
        การขออนุญาตนำนักเรียน
        ไปเข้าค่ายพักแรมและ
        เดินทางไกล
        ของลูกเสือ เนตรนารี
 
 ::.  กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกล
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   มาตรการในการเผยแพร่
       ข้อมูลต่อสาธารณะ
 
 
  ชุดฝึกการจัดประสบการณ์
          เรียนรู้ที่เน้นการคิด
          สำหรับเด็กปฐมวัย
  บ้านนักวิทย์
  ประเมินพัฒนาการ
  พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง
  พัฒนาโรงเรียนคู่ขนาน
  พัฒนาหลักสูตร
  เสริมสร้างความเข้มแข็ง
 
  โปรแกรม GIS
  โปรแกรม DMC
  โปรแกรม EMIS
  โปรแกรม B-obec
  โปรแกรม Schoolmis
  ระบบ Smart obec
  ระบบ e-MES
  ระบบ SGS
  mail@obecmail.obec.go.th

 
 
   
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง( เข้าชม 140 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 6/8/2563 14:40:53 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติและมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณครูเดโช บุญชูช่วย( เข้าชม 164 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 6/8/2563 9:05:51 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา( เข้าชม 142 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 5/8/2563 11:23:21 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการรายงานผลการบริหารจัดการฯของสำนักงานเขตพื้นที่ฯตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ปีพ.ศ.2563( เข้าชม 235 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 3/8/2563 12:00:36 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563( เข้าชม 276 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 30/7/2563 16:04:31 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีถวายราชสดุดีฯ วันครบรอบ 105 ปี การพระราชทานนามสุราษฎร์ธานี( เข้าชม 354 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 29/7/2563 16:40:11 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10( เข้าชม 345 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 29/7/2563 9:01:25 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย( เข้าชม 380 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 24/7/2563 11:27:47 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 วางหรีดเคารพศพนายมานะ ศิริรัตน์ ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านมหาราชแสงอรุณ ( เข้าชม 228 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 23/7/2563 15:14:17 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ( เข้าชม 175 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 23/7/2563 14:47:20 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้กำลังใจการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนในสังกัด( เข้าชม 264 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 22/7/2563 10:49:54 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้กำลังใจการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนในสังกัด( เข้าชม 355 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 21/7/2563 13:10:44 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา( เข้าชม 428 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 19/7/2563 14:49:02 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้กำลังใจโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์เนื่องในโอกาสสมาคมผู้สื่อข่าวสุราษฎร์ธานีเยี่ยมชมการบริหารงานของโรงเรียนเพื่อรับรางวัล( เข้าชม 354 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 17/7/2563 11:02:43 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของ สพท.ออนไลน์( เข้าชม 352 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 14/7/2563 9:38:31 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมติดตามการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563( เข้าชม 289 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 14/7/2563 9:27:34 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2563( เข้าชม 250 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 13/7/2563 18:15:41 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อำเภอพุนพิน( เข้าชม 246 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 13/7/2563 15:41:12 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพฐ. ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโรงเรียนในสังกัด( เข้าชม 402 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 2/7/2563 16:39:50 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการ ศธ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิท 19 ( เข้าชม 377 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 2/7/2563 16:34:32 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีส่งมอบครุภัณฑ์ห้องสมุดโรงเรียนและมอบบ้านให้นักเรียนโรงเรียนวัดห้วยกรวด( เข้าชม 276 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 2/7/2563 16:24:05 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาจาก กฟผ.และตรวจเยี่ยมโรงเรียน( เข้าชม 199 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 2/7/2563 16:18:19 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต( เข้าชม 229 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 29/6/2563 14:27:39 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Untitled Document

 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
หลักสูตรแกนกลาง 2551
  - ฉบับภาษาไทย
  - ฉบับภาษาอังกฤษ
ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
 
 


 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315-060 โทรสาร 077-315421

พัฒนาเว็บไซต์โดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร