ระบบการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่    
               
 
 
    กลุ่มอำนวยการ
    กลุ่มนโยบายและแผน
    ส่งเสริมการศึกษาทางไกล
           เทคโนโลยีสารสนเทศ
           และการสื่อสาร
    กลุ่มบริหารงานการเงิน
           และสินทรัพย์
    กลุ่มบริหารงานบุคคล
    กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
           ทางการศึกษา
    กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
            และ ประเมินผล
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    กลุ่มกฏหมายและคดี
    หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 ::.  กลุ่ม อำนวยการ
 
   ประกาศแบ่งส่วนราชการภายใน
        สำนักงานเขตพื้นที่
   ขั้นตอนและระยะเวลา
        การปฏิบัติราชการ
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานการเงิน
 
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
        พ.ศ. 2562
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
        พ.ศ. 2561
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง
        พ.ศ. 2561
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง
        พ.ศ. 2560
   รายงานฐานะการเงิน
        สพป.สฎ เขต 2
   รายงานการประเมินความเสี่ยง
   การเบิกเงินสวัสดิการ
        ค่ารักษาพยาบาล
        และค่าการศึกษา
        บุตรตามโครงการ
        (ONE STOP SERVICE)
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานบุคคล
 
   จำนวนข้าราชการครู
         และบคุลากร
         ทางการศึกษา
   ระบบป้องกันการละเว้น
        การปฏิบัติหน้าที่
        ในภารกิจหลัก
   วีดีทัศน์การประชุมชี้แจง
        (ว 21/2560)
   คู่มือประเมินวิทยฐานะ
        สายงานการสอน
 
 ::.  กลุ่ม กฎหมายและคดี
 
   ประมวลจริยธรรม
        การปฎิบัติงาน
        เพื่อป้องกันประโยชน์
        ทับซ้อนของ      
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
   คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติ
        งานเพื่อป้องกัน
         ผลประโยชน์ทับซ้อน
   รายงานสรุปผลการ
         วิเคราะห์
         ข้อร้องเรียน
   แนวปฏิบัติในการจัดการ
         ข้อร้องเรียน
   มาตรการป้องกันภัยของ
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
        นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 
 ::.  กลุ่ม นโยบายและแผน
 
   แบบติดตามความก้าวหน้า
        การดำเนินโครงการ
        ตามแผนปฏิบัติการ
        ประจำปีงบประมาณ
        พ.ศ.2562
   การติดตามและรายงานผล
        การดำเนินงานตามนโยบาย
         และกลยุทธ์
   รายละเอียดคุณลักษณะ
        ครุภัณฑ์
   แบบ ปร.6 งบลงทุน
      ( 17 ตุลาคม 2560 )
 
 ::.  กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษา
 
   คู่มือการปฏิบัติงาน
        การขออนุญาตนำนักเรียน
        ไปเข้าค่ายพักแรมและ
        เดินทางไกล
        ของลูกเสือ เนตรนารี
 
 ::.  กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกล
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   มาตรการในการเผยแพร่
       ข้อมูลต่อสาธารณะ
 
 
  ชุดฝึกการจัดประสบการณ์
          เรียนรู้ที่เน้นการคิด
          สำหรับเด็กปฐมวัย
  บ้านนักวิทย์
  ประเมินพัฒนาการ
  พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง
  พัฒนาโรงเรียนคู่ขนาน
  พัฒนาหลักสูตร
  เสริมสร้างความเข้มแข็ง
 
  โปรแกรม GIS
  โปรแกรม DMC
  โปรแกรม EMIS
  โปรแกรม B-obec
  โปรแกรม Schoolmis
  ระบบ Smart obec
  ระบบ e-MES
  ระบบ SGS
  mail@obecmail.obec.go.th

 
 
   
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดการประชุมโครงการพัฒนาข้าราชการครูฯเครือข่ายพุนพิน1( เข้าชม 144 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 19/9/2562 14:24:06 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของโรงเรียนในสังกัด( เข้าชม 244 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 18/9/2562 16:00:56 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข รุ่นที่ 2 ( เข้าชม 358 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 17/9/2562 9:09:54 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข รุ่นที่ 1( เข้าชม 340 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 17/9/2562 9:02:15 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี( เข้าชม 329 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 15/9/2562 12:38:13 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้"หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวตกรรมการบริหารและการเรียนรู้"สู่คุณภาพผู้เรียนตามศาสตร์พระราชา( เข้าชม 218 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 13/9/2562 17:51:48 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการครูที่ผ่านการอบรมครูแกนนำระดับภูมิภาคเพื่อขยายผล รุ่นที่ 1( เข้าชม 318 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 10/9/2562 15:02:28 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสำนึกความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม( เข้าชม 265 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 10/9/2562 11:55:43 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมโครงการเติมรักษ์สำนักงานด้วยกิจกรรม 5 ส Plus e ประจำปี 2562 ( เข้าชม 251 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 30/8/2562 12:24:22 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมประชุมคณะทำงานการจัดกิจกรรมฝึกอบรมข้าราชการครูฯบรรจุใหม่ในภาคใต้( เข้าชม 292 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 29/8/2562 17:04:43 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษา( เข้าชม 324 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 29/8/2562 12:46:05 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลค่อต้านการทุจริต( เข้าชม 363 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 22/8/2562 14:17:12 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "คัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV" ประจำปี 2562( เข้าชม 188 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 21/8/2562 17:35:55 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้บูรณาการศาสตร์พระราชาเพื่อขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา รุ่นที่ 2( เข้าชม 202 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 21/8/2562 14:03:36 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้บูรณาการศาสตร์พระราชาเพื่อขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา( เข้าชม 280 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 19/8/2562 11:11:55 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปลุกพลัง ( เข้าชม 331 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 16/8/2562 12:31:28 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมปฏิบัติการโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชน รุ่นที่ 2( เข้าชม 353 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 15/8/2562 16:25:41 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมปฏิบัติการโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชน รุ่นที่ 1( เข้าชม 76 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 15/8/2562 15:32:17 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำหรับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา( เข้าชม 253 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 14/8/2562 14:35:38 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมทีมที่ปรึกษาและผู้บริหารใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ครบรอบ 1 ปี จำนวน 35 ราย( เข้าชม 496 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 13/8/2562 10:57:24 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ( เข้าชม 388 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 12/8/2562 21:51:47 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ รุ่นที่ 2( เข้าชม 406 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 9/8/2562 5:32:17 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2รับการตรวจราชการจากผู้อำนวยการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่5( เข้าชม 226 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 9/8/2562 5:22:07 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Untitled Document

 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
หลักสูตรแกนกลาง 2551
  - ฉบับภาษาไทย
  - ฉบับภาษาอังกฤษ
ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
 
 


 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315-060 โทรสาร 077-315421

พัฒนาเว็บไซต์โดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร