ระบบการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่    
               
 
 
    กลุ่มอำนวยการ
    กลุ่มนโยบายและแผน
    ส่งเสริมการศึกษาทางไกล
           เทคโนโลยีสารสนเทศ
           และการสื่อสาร
    กลุ่มบริหารงานการเงิน
           และสินทรัพย์
    กลุ่มบริหารงานบุคคล
    กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
           ทางการศึกษา
    กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
            และ ประเมินผล
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    กลุ่มกฏหมายและคดี
    หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 ::.  กลุ่ม อำนวยการ
 
   ประกาศแบ่งส่วนราชการภายใน
        สำนักงานเขตพื้นที่
   ขั้นตอนและระยะเวลา
        การปฏิบัติราชการ
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานการเงิน
 
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
        พ.ศ. 2562
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
        พ.ศ. 2561
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง
        พ.ศ. 2561
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง
        พ.ศ. 2560
   รายงานฐานะการเงิน
        สพป.สฎ เขต 2
   รายงานการประเมินความเสี่ยง
   การเบิกเงินสวัสดิการ
        ค่ารักษาพยาบาล
        และค่าการศึกษา
        บุตรตามโครงการ
        (ONE STOP SERVICE)
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานบุคคล
 
   จำนวนข้าราชการครู
         และบคุลากร
         ทางการศึกษา
   ระบบป้องกันการละเว้น
        การปฏิบัติหน้าที่
        ในภารกิจหลัก
   วีดีทัศน์การประชุมชี้แจง
        (ว 21/2560)
   คู่มือประเมินวิทยฐานะ
        สายงานการสอน
   การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
        ตาม ว.21
 
 ::.  กลุ่ม กฎหมายและคดี
 
   ประมวลจริยธรรม
        การปฎิบัติงาน
        เพื่อป้องกันประโยชน์
        ทับซ้อนของ      
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
   คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติ
        งานเพื่อป้องกัน
         ผลประโยชน์ทับซ้อน
   รายงานสรุปผลการ
         วิเคราะห์
         ข้อร้องเรียน
   แนวปฏิบัติในการจัดการ
         ข้อร้องเรียน
   มาตรการป้องกันภัยของ
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
        นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 
 ::.  กลุ่ม นโยบายและแผน
 
   แบบติดตามความก้าวหน้า
        การดำเนินโครงการ
        ตามแผนปฏิบัติการ
        ประจำปีงบประมาณ
        พ.ศ.2563
   แบบติดตามความก้าวหน้า
        การดำเนินโครงการ
        ตามแผนปฏิบัติการ
        ประจำปีงบประมาณ
        พ.ศ.2562
   การติดตามและรายงานผล
        การดำเนินงานตามนโยบาย
         และกลยุทธ์
   รายละเอียดคุณลักษณะ
        ครุภัณฑ์
   แบบ ปร.6 งบลงทุน
      ( 17 ตุลาคม 2560 )
 
 ::.  กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษา
 
   คู่มือการปฏิบัติงาน
        การขออนุญาตนำนักเรียน
        ไปเข้าค่ายพักแรมและ
        เดินทางไกล
        ของลูกเสือ เนตรนารี
 
 ::.  กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกล
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   มาตรการในการเผยแพร่
       ข้อมูลต่อสาธารณะ
 
 
  ชุดฝึกการจัดประสบการณ์
          เรียนรู้ที่เน้นการคิด
          สำหรับเด็กปฐมวัย
  บ้านนักวิทย์
  ประเมินพัฒนาการ
  พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง
  พัฒนาโรงเรียนคู่ขนาน
  พัฒนาหลักสูตร
  เสริมสร้างความเข้มแข็ง
 
  โปรแกรม GIS
  โปรแกรม DMC
  โปรแกรม EMIS
  โปรแกรม B-obec
  โปรแกรม Schoolmis
  ระบบ Smart obec
  ระบบ e-MES
  ระบบ SGS
  mail@obecmail.obec.go.th

 
 
   
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมประชุมทางไกล ศูนย์เฉพาะกิจการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19( เข้าชม 13 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 28/5/2563 16:33:46 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference ( เข้าชม 257 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 27/5/2563 14:27:04 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 20/2563( เข้าชม 134 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 27/5/2563 12:46:45 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ( เข้าชม 133 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 23/5/2563 14:21:20 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนสังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2562( เข้าชม 180 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 22/5/2563 16:59:57 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 19/2563 ( เข้าชม 196 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 20/5/2563 13:42:02 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ประชุมวางแผนแก้ไขปัญหาการทดลองใช้การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลที่บ้าน( เข้าชม 222 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 14/5/2563 12:45:44 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับชมการชี้แจงการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563( เข้าชม 226 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 13/5/2563 16:22:01 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกลเรื่องการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( เข้าชม 392 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 7/5/2563 17:02:17 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล( เข้าชม 272 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 1/5/2563 14:11:27 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบคอนเฟอเรนส์( เข้าชม 377 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 30/4/2563 11:20:37 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 17/2563( เข้าชม 353 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 29/4/2563 11:55:52 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 16/2563( เข้าชม 311 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 22/4/2563 16:21:40 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมวางหรีดเคารพศพบิดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขุม( เข้าชม 364 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 22/4/2563 15:33:44 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 15/2563( เข้าชม 386 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 15/4/2563 17:32:39 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3//2563( เข้าชม 463 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 10/4/2563 11:16:14 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพครูอมรรัตน์ เหมรา ข้าราชการครูโรงเรียนวัดจาย อำเภอไชยา( เข้าชม 227 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 8/4/2563 17:09:51 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ รายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 14/2563 ( เข้าชม 72 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 8/4/2563 14:45:27 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ทำการทดสอบการประชุมทางไกล (Video Conference) กับโรงเรียนในสังกัด ( เข้าชม 723 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 3/4/2563 11:44:31 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ รายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 13/2563 ( เข้าชม 329 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 1/4/2563 10:53:11 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบบ้านให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดพระพรหม(หลังที่ 5)ตามโครงการสร้างบ้านให้กับนักเรียนในสังกัด( เข้าชม 287 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 30/3/2563 14:46:22 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference "การประชุม ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ"( เข้าชม 874 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 24/3/2563 11:51:43 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมหาแนวทางการทำงานในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)( เข้าชม 170 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 23/3/2563 16:31:39 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Untitled Document

 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
หลักสูตรแกนกลาง 2551
  - ฉบับภาษาไทย
  - ฉบับภาษาอังกฤษ
ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
 
 


 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315-060 โทรสาร 077-315421

พัฒนาเว็บไซต์โดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร