ระบบการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่    
               
 
 

  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มนโยบายและแผน
  ส่งเสริมการศึกษาทางไกล
        เทคโนโลยีสารสนเทศ
        และการสื่อสาร
  กลุ่มบริหารงานการเงิน
        และสินทรัพย์
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มพัฒนาครูและ
        บุคลากรทางการศึกษา
  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  กลุ่มกฏหมายและคดี
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานการเงิน
 
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง 60
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง 61
   การเบิกเงินสวัสดิการ
        ค่ารักษาพยาบาล
        และค่าการศึกษา
        บุตรตามโครงการ
        (ONE STOP SERVICE)
   รายงานฐานะการเงิน
        สพป.สฎ เขต 2
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานบุคคล
 
   ขั้นตอนและระยะเวลา
        การปฏิบัติราชการ
   จำนวนข้าราชการครู
         และบคุลากร
         ทางการศึกษา
   ระบบป้องกันการละเว้น
        การปฏิบัติหน้าที่
        ในภารกิจหลัก
   ประมวลจริยธรรม
        การปฎิบัติงาน
        เพื่อป้องกันประโยชน์
        ทับซ้อนของ      
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
   คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติ
        งานเพื่อป้องกัน
         ผลประโยชน์ทับซ้อน
   รายงานสรุปผลการ
         วิเคราะห์
         ข้อร้องเรียน
   แนวปฏิบัติในการจัดการ
         ข้อร้องเรียน
   มาตรการป้องกันภัยของ
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
        นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
   วีดีทัศน์การประชุมชี้แจง
        (ว 21/2560)
   คู่มือประเมินวิทยฐานะ
        สายงานการสอน
 
 ::.  กลุ่ม นโยบายและแผน
 
   แบบติดตามความก้าวหน้า
        การดำเนินโครงการ
        ตามแผนปฏิบัติการ
        ประจำปีงบประมาณ
        พ.ศ.2561
   การติดตามและรายงานผล
        การดำเนินงานตามนโยบาย
         และกลยุทธ์
   รายละเอียดคุณลักษณะ
        ครุภัณฑ์
   แบบ ปร.6 งบลงทุน
      ( 17 ตุลาคม 2560 )
 
 ::.  กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษา
 
   คู่มือการปฏิบัติงาน
        การขออนุญาตนำนักเรียน
        ไปเข้าค่ายพักแรมและ
        เดินทางไกล
        ของลูกเสือ เนตรนารี
 
 
  ชุดฝึกการจัดประสบการณ์
          เรียนรู้ที่เน้นการคิด
          สำหรับเด็กปฐมวัย
  บ้านนักวิทย์
  ประเมินพัฒนาการ
  พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง
  พัฒนาโรงเรียนคู่ขนาน
  พัฒนาหลักสูตร
  เสริมสร้างความเข้มแข็ง
 
  โปรแกรม GIS
  โปรแกรม DMC
  โปรแกรม EMIS
  โปรแกรม B-obec
  โปรแกรม Schoolmis
  ระบบ Smart obec
  ระบบ e-MES
  ระบบ SGS
  mail@obecmail.obec.go.th

รายงานการประชุม
 
โรงเรียนในสังกัด สพป.สฏ.2
 

 
   
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯในสังกัด( เข้าชม 113 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 22/5/2562 17:52:01 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับชมการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINNING)( เข้าชม 240 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 15/5/2562 16:07:51 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ พุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่20/2562( เข้าชม 181 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 15/5/2562 12:19:41 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทางไกล DLTV รุ่นที่ 2 ( เข้าชม 205 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 14/5/2562 13:22:49 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทางไกล DLTV รุ่นที่ 1( เข้าชม 194 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 13/5/2562 19:17:23 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลครูผู้สอนIEP( เข้าชม 315 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 9/5/2562 11:34:50 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ และร่วมประชุม Conference ข้อราชการ จาก สพฐ. ( เข้าชม 270 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 8/5/2562 15:59:27 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน DLTV ของโรงเรียนในสังกัด( เข้าชม 243 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 8/5/2562 15:06:35 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ( เข้าชม 181 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 7/5/2562 13:01:15 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562( เข้าชม 246 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 6/5/2562 11:22:21 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562( เข้าชม 163 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 4/5/2562 11:09:12 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมทางไกลทางระบบ VDO Conference: ITA( เข้าชม 287 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 2/5/2562 11:23:27 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับรายงานตัวครูผู้ช่วย จำนวน 37 อัตรา( เข้าชม 163 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 1/5/2562 22:39:30 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบบ้านให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดขจรบำรุง หลังที่ 2 ( เข้าชม 232 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 29/4/2562 18:05:52 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบบ้านให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองพา หลังที่ 1( เข้าชม 234 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 29/4/2562 16:58:18 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี( เข้าชม 366 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 23/4/2562 16:17:56 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมการอบรม เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ( เข้าชม 272 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 19/4/2562 16:23:03 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2562( เข้าชม 305 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 11/4/2562 15:14:38 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร( เข้าชม 273 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 6/4/2562 23:13:49 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สตผ.ร่วมประชุมการพิจารณาเครื่องมือติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาฯของสพท.ตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562( เข้าชม 181 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 4/4/2562 15:59:59 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดงานเปิดบ้านโรงเรียนวัดตรณาราม ปีการศึกษา 2561( เข้าชม 265 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 29/3/2562 17:38:52 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน ประจำปี 2561 โรงเรียนวัดโกศาวาส( เข้าชม 309 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 28/3/2562 18:38:29 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี มอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม ( เข้าชม 290 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 28/3/2562 10:34:14 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Untitled Document

เว็บไซต์น่าสนใจ
 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  E-MES
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
หลักสูตรแกนกลาง 2551
  - ฉบับภาษาไทย
  - ฉบับภาษาอังกฤษ
ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
 
 

   

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315-060 โทรสาร 077-315421

พัฒนาเว็บไซต์โดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร