หน้าแรก     ระบบจัดการ
               
 
 

  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ
  กลุ่มนโยบายและแผน
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
 
  ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
  ระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
  คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  รายงานสรุปผล
การวิเคราะห์ข้อร้องเรียน
  แนวปฏิบัติในการ
จัดการข้อร้องเรียน
  มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง
 รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์
 แบบ ปร.6 งบลงทุน 17 ต.ค. 60
 
  ชุดฝึกการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย
  บ้านนักวิทย์
  ประเมินพัฒนาการ
  พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง
  พัฒนาโรงเรียนคู่ขนาน
  พัฒนาหลักสูตร
  เสริมสร้างความเข้มแข็ง
 
  โปรแกรม GIS
  โปรแกรม DMC
  โปรแกรม EMIS
  โปรแกรม B-obec
  โปรแกรม Schoolmis
  ระบบ Smart obec
  ระบบ e-MES
  ระบบ SGS
  mail@obecmail.obec.go.th
รายงานการประชุม
   
ออนไลน์ทั้งหมด 7 ท่าน
หมายเลข IP 10.20.30.1
คุณเข้าชมลำดับที่ 2663913
โรงเรียนในสังกัด สพป.สฏ.2
 


 
   
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้การต้อนรับบุคลากรจาก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ( เข้าชม 201 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 23/5/2561 17:23:15 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนสำหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้( เข้าชม 118 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 22/5/2561 19:03:32 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เยี่ยมศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษา รุ่นที่ 2( เข้าชม 163 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 21/5/2561 15:05:12 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต( เข้าชม 120 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 21/5/2561 13:37:11 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี( เข้าชม 280 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 18/5/2561 16:38:12 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พบเพื่อนครูอำเภอบ้านตาขุนและอำเภอพนม( เข้าชม 312 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 15/5/2561 10:16:26 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พบเพื่อนครูอำเภอคีรีรัฐนิคม( เข้าชม 300 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 14/5/2561 10:36:23 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พบเพื่อนครูอำเภอพุนพิน( เข้าชม 272 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 12/5/2561 15:34:05 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พบเพื่อนครูอำเภอท่าฉางและอำเภอวิภาวดี( เข้าชม 236 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 12/5/2561 14:29:13 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พบเพื่อนครูอำเภอไชยา( เข้าชม 201 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 12/5/2561 13:48:11 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พบเพื่อนครูอำเภอท่าชนะ( เข้าชม 188 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 11/5/2561 11:10:43 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมการถ่ายทอดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่( เข้าชม 112 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 9/5/2561 15:49:32 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับรายงานตัวศึกษานิเทศก์ จำนวน 6 ราย( เข้าชม 185 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 9/5/2561 12:30:12 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ครั้งที่ 2/2561 ( เข้าชม 180 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 8/5/2561 16:08:12 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต( เข้าชม 199 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 7/5/2561 14:10:00 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดทำโครงการODบุคลากรในสังกัด( เข้าชม 196 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 6/5/2561 15:44:16 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพบิดาผู้อำนวยการโรงเรียน( เข้าชม 239 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 27/4/2561 17:15:14 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สฎ2 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฯ( เข้าชม 259 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 26/4/2561 17:01:59 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดทำโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (LIVE SAVING) ปีการศึกษา 2561( เข้าชม 223 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 25/4/2561 18:51:55 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญญาภัสร์ ชุมพงศ์( เข้าชม 304 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 20/4/2561 11:05:22 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว( เข้าชม 284 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 19/4/2561 14:38:45 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
   การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560( เข้าชม 247 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 9/4/2561 20:54:31 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เสริมสร้างศักยภาพด้าน SAR รุ่นที่ 2( เข้าชม 300 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 4/4/2561 13:22:36 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 


Untitled Document
 

Untitled Document

เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลรายละเอียด
การดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  
 สพป.สฎ.2 ประกาศเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
 

 


เว็บไซต์น่าสนใจ
 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  E-MES
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
หลักสูตรแกนกลาง 2551
  - ฉบับภาษาไทย
  - ฉบับภาษาอังกฤษ
ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
 
 

   

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315010 โทรสาร 077-315421
พัฒนาเว็บไซต์โดย กลุ่ม นโยบายและแผน