ระบบการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่    
               
 
 
    กลุ่มอำนวยการ
    กลุ่มนโยบายและแผน
    ส่งเสริมการศึกษาทางไกล
           เทคโนโลยีสารสนเทศ
           และการสื่อสาร
    กลุ่มบริหารงานการเงิน
           และสินทรัพย์
    กลุ่มบริหารงานบุคคล
    กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
           ทางการศึกษา
    กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
            และ ประเมินผล
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    กลุ่มกฏหมายและคดี
    หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 ::.  กลุ่ม อำนวยการ
 
   ประกาศแบ่งส่วนราชการภายใน
        สำนักงานเขตพื้นที่
   ขั้นตอนและระยะเวลา
        การปฏิบัติราชการ
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานการเงิน
 
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
        พ.ศ. 2562
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
        พ.ศ. 2561
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง
        พ.ศ. 2561
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง
        พ.ศ. 2560
   รายงานฐานะการเงิน
        สพป.สฎ เขต 2
   รายงานการประเมินความเสี่ยง
   การเบิกเงินสวัสดิการ
        ค่ารักษาพยาบาล
        และค่าการศึกษา
        บุตรตามโครงการ
        (ONE STOP SERVICE)
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานบุคคล
 
   จำนวนข้าราชการครู
         และบคุลากร
         ทางการศึกษา
   ระบบป้องกันการละเว้น
        การปฏิบัติหน้าที่
        ในภารกิจหลัก
   วีดีทัศน์การประชุมชี้แจง
        (ว 21/2560)
   คู่มือประเมินวิทยฐานะ
        สายงานการสอน
   การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
        ตาม ว.21
   หลักเกณฑ์การบริหาร
        และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหาร
        และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 ::.  กลุ่ม กฎหมายและคดี
 
   ประมวลจริยธรรม
        การปฎิบัติงาน
        เพื่อป้องกันประโยชน์
        ทับซ้อนของ      
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
   คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติ
        งานเพื่อป้องกัน
         ผลประโยชน์ทับซ้อน
   รายงานสรุปผลการ
         วิเคราะห์
         ข้อร้องเรียน
   แนวปฏิบัติในการจัดการ
         ข้อร้องเรียน
   มาตรการป้องกันภัยของ
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
        นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 
 ::.  กลุ่ม นโยบายและแผน
 
   แบบติดตามความก้าวหน้า
        การดำเนินโครงการ
        ตามแผนปฏิบัติการ
        ประจำปีงบประมาณ
        พ.ศ.2563
   แบบติดตามความก้าวหน้า
        การดำเนินโครงการ
        ตามแผนปฏิบัติการ
        ประจำปีงบประมาณ
        พ.ศ.2562
   การติดตามและรายงานผล
        การดำเนินงานตามนโยบาย
         และกลยุทธ์
   รายละเอียดคุณลักษณะ
        ครุภัณฑ์
   แบบ ปร.6 งบลงทุน
      ( 17 ตุลาคม 2560 )
 
 ::.  กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษา
 
   คู่มือการปฏิบัติงาน
        การขออนุญาตนำนักเรียน
        ไปเข้าค่ายพักแรมและ
        เดินทางไกล
        ของลูกเสือ เนตรนารี
 
 ::.  กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกล
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   มาตรการในการเผยแพร่
       ข้อมูลต่อสาธารณะ
 
 
  ชุดฝึกการจัดประสบการณ์
          เรียนรู้ที่เน้นการคิด
          สำหรับเด็กปฐมวัย
  บ้านนักวิทย์
  ประเมินพัฒนาการ
  พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง
  พัฒนาโรงเรียนคู่ขนาน
  พัฒนาหลักสูตร
  เสริมสร้างความเข้มแข็ง
 
  โปรแกรม GIS
  โปรแกรม DMC
  โปรแกรม EMIS
  โปรแกรม B-obec
  โปรแกรม Schoolmis
  ระบบ Smart obec
  ระบบ e-MES
  ระบบ SGS
  mail@obecmail.obec.go.th

 
 
   
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ covid-19 ระลอกใหม่โรงเรียนในสังกัด( เข้าชม 111 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 22/1/2564 11:52:43 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพบิดาบุคลากรทางการศึกษา( เข้าชม 343 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 21/1/2564 10:30:59 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะทำงานปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัด( เข้าชม 359 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 20/1/2564 16:11:15 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 3/2564 ประจำวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 ( เข้าชม 354 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 20/1/2564 9:53:35 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ในสำนักงานฯ( เข้าชม 340 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 18/1/2564 10:32:28 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 2/2564 ประจำวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 ( เข้าชม 314 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 13/1/2564 15:53:30 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมประชุมทางไกลการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง( เข้าชม 315 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 12/1/2564 9:04:27 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะทำงานสังเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบายและจุดเน้น( เข้าชม 368 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 7/1/2564 13:34:30 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบทางไกล VEDEO CONFERENCE( เข้าชม 409 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 6/1/2564 18:31:06 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 1/2564 ประจำวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 ( เข้าชม 387 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 6/1/2564 10:37:30 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564 แด่ ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ( เข้าชม 176 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 4/1/2564 17:50:03 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 49/2563 ประจำวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563( เข้าชม 304 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 30/12/2563 10:13:54 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบของขวัญปีใหม่ให้ นร.บ้านเชี่ยวมะปราง อำเภอวิภาวดี( เข้าชม 315 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 29/12/2563 14:21:59 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสำนักงานฯ ตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ( เข้าชม 310 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 29/12/2563 11:19:32 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ( เข้าชม 272 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 29/12/2563 10:48:33 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพบิดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแค( เข้าชม 222 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 28/12/2563 11:38:24 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านบนไร่ ( เข้าชม 100 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 26/12/2563 22:19:24 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์( เข้าชม 111 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 26/12/2563 22:14:06 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมประชุมทางไกล "การชี้แจงนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมรับผลกระทบจาก โควิด-19( เข้าชม 59 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 25/12/2563 16:06:48 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3ปีและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564( เข้าชม 247 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 22/12/2563 14:16:57 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพโรงเรียนประสบภัยน้ำท่วมหลังจากน้ำลด( เข้าชม 376 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 18/12/2563 18:05:44 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564( เข้าชม 488 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 18/12/2563 16:51:19 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการลดการใช้พลังงานและมาตรการประหยัด( เข้าชม 389 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 17/12/2563 15:06:51 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Untitled Document

 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
หลักสูตรแกนกลาง 2551
  - ฉบับภาษาไทย
  - ฉบับภาษาอังกฤษ
ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
 
 


 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315-060 โทรสาร 077-315421

พัฒนาเว็บไซต์โดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร