ระบบการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่    
               
 
 
    กลุ่มอำนวยการ
    กลุ่มนโยบายและแผน
    ส่งเสริมการศึกษาทางไกล
           เทคโนโลยีสารสนเทศ
           และการสื่อสาร
    กลุ่มบริหารงานการเงิน
           และสินทรัพย์
    กลุ่มบริหารงานบุคคล
    กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
           ทางการศึกษา
    กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
            และ ประเมินผล
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    กลุ่มกฏหมายและคดี
    หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 ::.  กลุ่ม อำนวยการ
 
   ประกาศแบ่งส่วนราชการภายใน
        สำนักงานเขตพื้นที่
   ขั้นตอนและระยะเวลา
        การปฏิบัติราชการ
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานการเงิน
 
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
        พ.ศ. 2562
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
        พ.ศ. 2561
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง
        พ.ศ. 2561
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง
        พ.ศ. 2560
   รายงานฐานะการเงิน
        สพป.สฎ เขต 2
   รายงานการประเมินความเสี่ยง
   การเบิกเงินสวัสดิการ
        ค่ารักษาพยาบาล
        และค่าการศึกษา
        บุตรตามโครงการ
        (ONE STOP SERVICE)
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานบุคคล
 
   จำนวนข้าราชการครู
         และบคุลากร
         ทางการศึกษา
   ระบบป้องกันการละเว้น
        การปฏิบัติหน้าที่
        ในภารกิจหลัก
   วีดีทัศน์การประชุมชี้แจง
        (ว 21/2560)
   คู่มือประเมินวิทยฐานะ
        สายงานการสอน
   การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
        ตาม ว.21
 
 ::.  กลุ่ม กฎหมายและคดี
 
   ประมวลจริยธรรม
        การปฎิบัติงาน
        เพื่อป้องกันประโยชน์
        ทับซ้อนของ      
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
   คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติ
        งานเพื่อป้องกัน
         ผลประโยชน์ทับซ้อน
   รายงานสรุปผลการ
         วิเคราะห์
         ข้อร้องเรียน
   แนวปฏิบัติในการจัดการ
         ข้อร้องเรียน
   มาตรการป้องกันภัยของ
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
        นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 
 ::.  กลุ่ม นโยบายและแผน
 
   แบบติดตามความก้าวหน้า
        การดำเนินโครงการ
        ตามแผนปฏิบัติการ
        ประจำปีงบประมาณ
        พ.ศ.2562
   การติดตามและรายงานผล
        การดำเนินงานตามนโยบาย
         และกลยุทธ์
   รายละเอียดคุณลักษณะ
        ครุภัณฑ์
   แบบ ปร.6 งบลงทุน
      ( 17 ตุลาคม 2560 )
 
 ::.  กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษา
 
   คู่มือการปฏิบัติงาน
        การขออนุญาตนำนักเรียน
        ไปเข้าค่ายพักแรมและ
        เดินทางไกล
        ของลูกเสือ เนตรนารี
 
 ::.  กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกล
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   มาตรการในการเผยแพร่
       ข้อมูลต่อสาธารณะ
 
 
  ชุดฝึกการจัดประสบการณ์
          เรียนรู้ที่เน้นการคิด
          สำหรับเด็กปฐมวัย
  บ้านนักวิทย์
  ประเมินพัฒนาการ
  พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง
  พัฒนาโรงเรียนคู่ขนาน
  พัฒนาหลักสูตร
  เสริมสร้างความเข้มแข็ง
 
  โปรแกรม GIS
  โปรแกรม DMC
  โปรแกรม EMIS
  โปรแกรม B-obec
  โปรแกรม Schoolmis
  ระบบ Smart obec
  ระบบ e-MES
  ระบบ SGS
  mail@obecmail.obec.go.th

 
 
   
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562( เข้าชม 249 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 14/2/2563 14:00:22 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมให้กำลังใจการประเมินรับรองคุณภาพโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี ประจำปี 2563( เข้าชม 153 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 13/2/2563 16:16:14 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 6/2563( เข้าชม 197 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 12/2/2563 20:19:27 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯในสังกัด( เข้าชม 243 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 12/2/2563 19:33:55 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านเหนือน้ำ อำเภอไชยา( เข้าชม 264 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 7/2/2563 16:13:20 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี เครือข่ายอำเภอท่าชนะ( เข้าชม 136 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 7/2/2563 15:42:44 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานีแ เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 5/2563 ( เข้าชม 215 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 5/2/2563 10:48:44 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ศูนย์สอบสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562( เข้าชม 333 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 1/2/2563 13:20:33 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ตอนพิเศษ:โครงการแถลงเจตนารมณ์สภานักเรียน ประจำปี 2563( เข้าชม 190 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 29/1/2563 16:15:12 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ( เข้าชม 243 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 28/1/2563 12:52:31 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ หัวหน้าสนามสอบ ตัวแทนศูนย์สอบและผู้บริหารโรงเรียน เพื่อเตรียมการบริหารจัดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562( เข้าชม 218 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 23/1/2563 10:56:20 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 3/2563( เข้าชม 234 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 22/1/2563 14:26:01 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 เยี่ยมและให้กำลังใจการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา( เข้าชม 300 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 21/1/2563 15:17:54 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 อบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2562( เข้าชม 246 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 21/1/2563 14:56:00 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพร.ตรวจเยี่ยมสถานที่ฝึกประสบการณ์ ระยะที่ 2 ของรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาใหม่ ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2( เข้าชม 267 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 19/1/2563 22:11:28 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563( เข้าชม 274 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 19/1/2563 18:18:40 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 2/2563( เข้าชม 290 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 15/1/2563 15:39:24 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู จำนวน 22 ราย( เข้าชม 230 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 13/1/2563 18:09:40 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 1/2563( เข้าชม 297 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 8/1/2563 16:27:04 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ ระยะที่ 2 ของรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาใหม่( เข้าชม 373 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 6/1/2563 19:29:52 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2563( เข้าชม 327 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 6/1/2563 19:25:00 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดอาคาร 100 ปี โรงเรียนวัดนิลาราม( เข้าชม 155 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 29/12/2562 17:02:25 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดหัวเตย( เข้าชม 180 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 26/12/2562 16:22:39 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Untitled Document

 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
หลักสูตรแกนกลาง 2551
  - ฉบับภาษาไทย
  - ฉบับภาษาอังกฤษ
ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
 
 


 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315-060 โทรสาร 077-315421

พัฒนาเว็บไซต์โดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร