ระบบการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่    
               
 
 
    กลุ่มอำนวยการ
    กลุ่มนโยบายและแผน
    ส่งเสริมการศึกษาทางไกล
           เทคโนโลยีสารสนเทศ
           และการสื่อสาร
    กลุ่มบริหารงานการเงิน
           และสินทรัพย์
    กลุ่มบริหารงานบุคคล
    กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
           ทางการศึกษา
    กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
            และ ประเมินผล
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    กลุ่มกฏหมายและคดี
    หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 ::.  กลุ่ม อำนวยการ
 
   ประกาศแบ่งส่วนราชการภายใน
        สำนักงานเขตพื้นที่
   ขั้นตอนและระยะเวลา
        การปฏิบัติราชการ
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานการเงิน
 
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
        พ.ศ. 2562
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
        พ.ศ. 2561
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง
        พ.ศ. 2561
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง
        พ.ศ. 2560
   รายงานฐานะการเงิน
        สพป.สฎ เขต 2
   รายงานการประเมินความเสี่ยง
   การเบิกเงินสวัสดิการ
        ค่ารักษาพยาบาล
        และค่าการศึกษา
        บุตรตามโครงการ
        (ONE STOP SERVICE)
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานบุคคล
 
   จำนวนข้าราชการครู
         และบคุลากร
         ทางการศึกษา
   ระบบป้องกันการละเว้น
        การปฏิบัติหน้าที่
        ในภารกิจหลัก
   วีดีทัศน์การประชุมชี้แจง
        (ว 21/2560)
   คู่มือประเมินวิทยฐานะ
        สายงานการสอน
 
 ::.  กลุ่ม กฎหมายและคดี
 
   ประมวลจริยธรรม
        การปฎิบัติงาน
        เพื่อป้องกันประโยชน์
        ทับซ้อนของ      
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
   คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติ
        งานเพื่อป้องกัน
         ผลประโยชน์ทับซ้อน
   รายงานสรุปผลการ
         วิเคราะห์
         ข้อร้องเรียน
   แนวปฏิบัติในการจัดการ
         ข้อร้องเรียน
   มาตรการป้องกันภัยของ
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
        นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 
 ::.  กลุ่ม นโยบายและแผน
 
   แบบติดตามความก้าวหน้า
        การดำเนินโครงการ
        ตามแผนปฏิบัติการ
        ประจำปีงบประมาณ
        พ.ศ.2562
   การติดตามและรายงานผล
        การดำเนินงานตามนโยบาย
         และกลยุทธ์
   รายละเอียดคุณลักษณะ
        ครุภัณฑ์
   แบบ ปร.6 งบลงทุน
      ( 17 ตุลาคม 2560 )
 
 ::.  กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษา
 
   คู่มือการปฏิบัติงาน
        การขออนุญาตนำนักเรียน
        ไปเข้าค่ายพักแรมและ
        เดินทางไกล
        ของลูกเสือ เนตรนารี
 
 ::.  กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกล
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   มาตรการในการเผยแพร่
       ข้อมูลต่อสาธารณะ
 
 
  ชุดฝึกการจัดประสบการณ์
          เรียนรู้ที่เน้นการคิด
          สำหรับเด็กปฐมวัย
  บ้านนักวิทย์
  ประเมินพัฒนาการ
  พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง
  พัฒนาโรงเรียนคู่ขนาน
  พัฒนาหลักสูตร
  เสริมสร้างความเข้มแข็ง
 
  โปรแกรม GIS
  โปรแกรม DMC
  โปรแกรม EMIS
  โปรแกรม B-obec
  โปรแกรม Schoolmis
  ระบบ Smart obec
  ระบบ e-MES
  ระบบ SGS
  mail@obecmail.obec.go.th

 
 
   
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดอาคารเรียนใหม่โรงเรียนบ้านคลอกรอก( เข้าชม 175 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 19/7/2562 11:07:25 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอ่าน การเขียนและการคิดเลขเป็น( เข้าชม 213 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 18/7/2562 13:22:13 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบบ้านให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อกรัง หลังที่ 3 ตามโครงการสร้างบ้านให้กับนักเรียน จำนวน 4 หลัง( เข้าชม 278 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 18/7/2562 8:12:48 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา( เข้าชม 208 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 15/7/2562 15:34:09 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนา สพฐ.ครบรอบ 16 ปี( เข้าชม 165 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 15/7/2562 12:33:57 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2562( เข้าชม 262 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 3/7/2562 10:24:11 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26/2562( เข้าชม 358 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 26/6/2562 10:18:12 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ( เข้าชม 417 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 25/6/2562 14:57:03 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดการประชุมสัมมนาข้าราชการครูฯเครือข่ายคีรีรัฐนิคม 3( เข้าชม 326 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 24/6/2562 18:02:27 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านเขานาใน( เข้าชม 248 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 24/6/2562 9:42:43 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดการประชุมบุคลากรเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุนพิน3( เข้าชม 222 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 14/6/2562 13:22:20 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้กำลังใจการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านนาใหญ่( เข้าชม 210 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 14/6/2562 12:32:42 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้กำลังใจการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านต้นยวน( เข้าชม 140 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 11/6/2562 18:44:26 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมประชุมทางไกล DLTV สะเต็มศึกษาครูผู้สอนระดับปฐมวัย( เข้าชม 201 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 8/6/2562 12:21:40 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับมอบทุนการศึกษาฯสมาคมชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี( เข้าชม 208 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 8/6/2562 11:16:19 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ( เข้าชม 137 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 6/6/2562 15:33:46 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 23/2562( เข้าชม 197 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 5/6/2562 10:44:11 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี( เข้าชม 215 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 4/6/2562 16:15:00 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 อบรมปฏิบัติการเฉพาะทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ( เข้าชม 218 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 2/6/2562 13:37:51 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานปิดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลท่าโรงช้าง( เข้าชม 205 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 31/5/2562 18:32:36 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี( เข้าชม 317 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 30/5/2562 14:12:19 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ พุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่22/2562( เข้าชม 223 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 29/5/2562 10:53:10 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯในสังกัด( เข้าชม 313 ครั้ง )
( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 22/5/2562 17:52:01 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Untitled Document

 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
หลักสูตรแกนกลาง 2551
  - ฉบับภาษาไทย
  - ฉบับภาษาอังกฤษ
ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
 
 


 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315-060 โทรสาร 077-315421

พัฒนาเว็บไซต์โดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร