ระบบการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่    
               
 
 
    กลุ่มอำนวยการ
    กลุ่มนโยบายและแผน
    ส่งเสริมการศึกษาทางไกล
           เทคโนโลยีสารสนเทศ
           และการสื่อสาร
    กลุ่มบริหารงานการเงิน
           และสินทรัพย์
    กลุ่มบริหารงานบุคคล
    กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
           ทางการศึกษา
    กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
            และ ประเมินผล
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    กลุ่มกฏหมายและคดี
    หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 ::.  กลุ่ม อำนวยการ
 
   ประกาศแบ่งส่วนราชการภายใน
        สำนักงานเขตพื้นที่
   ขั้นตอนและระยะเวลา
        การปฏิบัติราชการ
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานการเงิน
 
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
        พ.ศ. 2562
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
        พ.ศ. 2561
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง
        พ.ศ. 2561
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง
        พ.ศ. 2560
   รายงานฐานะการเงิน
        สพป.สฎ เขต 2
   รายงานการประเมินความเสี่ยง
   การเบิกเงินสวัสดิการ
        ค่ารักษาพยาบาล
        และค่าการศึกษา
        บุตรตามโครงการ
        (ONE STOP SERVICE)
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานบุคคล
 
   จำนวนข้าราชการครู
         และบคุลากร
         ทางการศึกษา
   ระบบป้องกันการละเว้น
        การปฏิบัติหน้าที่
        ในภารกิจหลัก
   วีดีทัศน์การประชุมชี้แจง
        (ว 21/2560)
   คู่มือประเมินวิทยฐานะ
        สายงานการสอน
   การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
        ตาม ว.21
   หลักเกณฑ์การบริหาร
        และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหาร
        และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 ::.  กลุ่ม กฎหมายและคดี
 
   ประมวลจริยธรรม
        การปฎิบัติงาน
        เพื่อป้องกันประโยชน์
        ทับซ้อนของ      
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
   คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติ
        งานเพื่อป้องกัน
         ผลประโยชน์ทับซ้อน
   รายงานสรุปผลการ
         วิเคราะห์
         ข้อร้องเรียน
   แนวปฏิบัติในการจัดการ
         ข้อร้องเรียน
   มาตรการป้องกันภัยของ
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
        นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 
 ::.  กลุ่ม นโยบายและแผน
 
   แบบติดตามความก้าวหน้า
        การดำเนินโครงการ
        ตามแผนปฏิบัติการ
        ประจำปีงบประมาณ
        พ.ศ.2563
   แบบติดตามความก้าวหน้า
        การดำเนินโครงการ
        ตามแผนปฏิบัติการ
        ประจำปีงบประมาณ
        พ.ศ.2562
   การติดตามและรายงานผล
        การดำเนินงานตามนโยบาย
         และกลยุทธ์
   รายละเอียดคุณลักษณะ
        ครุภัณฑ์
   แบบ ปร.6 งบลงทุน
      ( 17 ตุลาคม 2560 )
 
 ::.  กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษา
 
   คู่มือการปฏิบัติงาน
        การขออนุญาตนำนักเรียน
        ไปเข้าค่ายพักแรมและ
        เดินทางไกล
        ของลูกเสือ เนตรนารี
 
 ::.  กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกล
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   มาตรการในการเผยแพร่
       ข้อมูลต่อสาธารณะ
 
 
  ชุดฝึกการจัดประสบการณ์
          เรียนรู้ที่เน้นการคิด
          สำหรับเด็กปฐมวัย
  บ้านนักวิทย์
  ประเมินพัฒนาการ
  พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง
  พัฒนาโรงเรียนคู่ขนาน
  พัฒนาหลักสูตร
  เสริมสร้างความเข้มแข็ง
 
  โปรแกรม GIS
  โปรแกรม DMC
  โปรแกรม EMIS
  โปรแกรม B-obec
  โปรแกรม Schoolmis
  ระบบ Smart obec
  ระบบ e-MES
  ระบบ SGS
  mail@obecmail.obec.go.th

 
 
   
  การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา( เข้าชม 12 ครั้ง )
( โดย   เวลา 22/12/2563 11:03:42 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  การฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบืองต้น (C.B.T.C.)( เข้าชม 26 ครั้ง )
( โดย   เวลา 18/11/2563 20:35:25 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563( เข้าชม 10 ครั้ง )
( โดย   เวลา 11/11/2563 18:37:27 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 นางสาวสุภาพร บุญสนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสุวรรณ พร้อมด้วยคณะคุณครูร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอท่าฉาง และ เด็กหญิงชลธิชา ศรีชัย เข้ารับทุนการศึกษา( เข้าชม 25 ครั้ง )
( โดย   เวลา 3/11/2563 13:46:05 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  กาเแฟสัญจร ครั้งที่ 2/2563( เข้าชม 44 ครั้ง )
( โดย   เวลา 31/10/2563 14:13:24 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2563( เข้าชม 18 ครั้ง )
( โดย   เวลา 29/10/2563 15:13:02 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายโอภาส เอ้งเหมาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพาราม พร้อมด้วยคณะคุณครูร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอท่าฉาง และ เด็กหญิงผกาวรรณ ฤทธิพันธ์ เข้ารับทุนการศึกษา ( เข้าชม 34 ครั้ง )
( โดย   เวลา 28/10/2563 23:17:33 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  การเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563( เข้าชม 14 ครั้ง )
( โดย   เวลา 28/10/2563 12:56:24 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  การเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563( เข้าชม 9 ครั้ง )
( โดย   เวลา 28/10/2563 12:50:32 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ร.ร.วัดแหลมไผ่ ไปวัดวันพระ "โรงเรียนวิถีพุทธ"( เข้าชม 15 ครั้ง )
( โดย   เวลา 27/10/2563 12:21:30 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ( เข้าชม 1 ครั้ง )
( โดย   เวลา 27/10/2563 12:05:50 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  มอบรางวัลให้นักเรียนที่ได้ทำกิจกรรมในวันวิชาการระกับโรงเรียนบ้านตะกรบ( เข้าชม 11 ครั้ง )
( โดย   เวลา 27/10/2563 11:31:24 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  การแข่งขันวิชาการระดับโรงเรียนบ้านตะกรบ( เข้าชม 10 ครั้ง )
( โดย   เวลา 27/10/2563 11:29:16 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  การแข่งขันวิชาการระดับโรงเรียนบ้านตะกรบ( เข้าชม 5 ครั้ง )
( โดย   เวลา 27/10/2563 11:28:52 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ทอดกฐินสามัคคี เพื่อปรัับภูมิทัศน์บริเวณหน้าพระอุโบสถ และศาลาปฏิบัติธรรมกลางน้ำ( เข้าชม 16 ครั้ง )
( โดย   เวลา 27/10/2563 9:25:49 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดพุมเรียงร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ศาลาประชาคมอำเภอไชยา ( เข้าชม 13 ครั้ง )
( โดย   เวลา 26/10/2563 14:58:21 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดพุมเรียงร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ( เข้าชม 7 ครั้ง )
( โดย   เวลา 26/10/2563 14:57:34 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563( เข้าชม 25 ครั้ง )
( โดย   เวลา 24/10/2563 9:59:25 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของแห่งชาติ พ.ศ.2563( เข้าชม 11 ครั้ง )
( โดย   เวลา 22/10/2563 9:05:21 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563( เข้าชม 22 ครั้ง )
( โดย   เวลา 21/10/2563 9:45:38 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนบ้านท่าไคร จัดประกวดสื่อและผลงานนักเรียน ครั้งที่ 1/2563( เข้าชม 27 ครั้ง )
( โดย   เวลา 20/10/2563 22:38:19 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
   วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ทางโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและ บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ ท่านรองราษฎร์ธานี กิมเสาร์( เข้าชม 60 ครั้ง )
( โดย   เวลา 15/10/2563 10:56:47 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  วันที่14ตุลาคม พ.ศ.2563 มูลนิธิ บุญชัย - อรวรรณ พงษ์เภตรา ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านตะเคียนทอง( เข้าชม 10 ครั้ง )
( โดย   เวลา 14/10/2563 12:05:58 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Untitled Document

 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
หลักสูตรแกนกลาง 2551
  - ฉบับภาษาไทย
  - ฉบับภาษาอังกฤษ
ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
 
 


 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315-060 โทรสาร 077-315421

พัฒนาเว็บไซต์โดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร