หน้าแรก     ระบบจัดการ
               
 
 

  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ
  กลุ่มนโยบายและแผน
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานการเงิน
 
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง 60
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง 61
   การเบิกเงินสวัสดิการ
        ค่ารักษาพยาบาล
        และค่าการศึกษา
        บุตรตามโครงการ
        (ONE STOP SERVICE)
   รายงานฐานะการเงิน
        สพป.สฎ เขต 2
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานบุคคล
 
   ขั้นตอนและระยะเวลา
        การปฏิบัติราชการ
   จำนวนข้าราชการครู
         และบคุลากร
         ทางการศึกษา
   ระบบป้องกันการละเว้น
        การปฏิบัติหน้าที่
        ในภารกิจหลัก
   ประมวลจริยธรรม
        การปฎิบัติงาน
        เพื่อป้องกันประโยชน์
        ทับซ้อนของ      
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
   คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติ
        งานเพื่อป้องกัน
         ผลประโยชน์ทับซ้อน
   รายงานสรุปผลการ
         วิเคราะห์
         ข้อร้องเรียน
   แนวปฏิบัติในการจัดการ
         ข้อร้องเรียน
   มาตรการป้องกันภัยของ
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
        นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 
 ::.  กลุ่ม นโยบายและแผน
 
   แบบติดตามความก้าวหน้า
        การดำเนินโครงการ
        ตามแผนปฏิบัติการ
        ประจำปีงบประมาณ
        พ.ศ.2561
   การติดตามและรายงานผล
        การดำเนินงานตามนโยบาย
         และกลยุทธ์
   รายละเอียดคุณลักษณะ
        ครุภัณฑ์
   แบบ ปร.6 งบลงทุน
      ( 17 ตุลาคม 2560 )
 
 ::.  กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษา
 
   คู่มือการปฏิบัติงาน
        การขออนุญาตนำนักเรียน
        ไปเข้าค่ายพักแรมและ
        เดินทางไกล
        ของลูกเสือ เนตรนารี
 
 
  ชุดฝึกการจัดประสบการณ์
          เรียนรู้ที่เน้นการคิด
          สำหรับเด็กปฐมวัย
  บ้านนักวิทย์
  ประเมินพัฒนาการ
  พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง
  พัฒนาโรงเรียนคู่ขนาน
  พัฒนาหลักสูตร
  เสริมสร้างความเข้มแข็ง
 
  โปรแกรม GIS
  โปรแกรม DMC
  โปรแกรม EMIS
  โปรแกรม B-obec
  โปรแกรม Schoolmis
  ระบบ Smart obec
  ระบบ e-MES
  ระบบ SGS
  mail@obecmail.obec.go.th

รายงานการประชุม
 
โรงเรียนในสังกัด สพป.สฏ.2
 

 
   
  โครงการสมุนไพร ใส่ใจสุขภาพ( เข้าชม 23 ครั้ง )
( โดย   เวลา 4/9/2561 3:12:09 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  รร.ตาขุนจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ได้รับความร่วมมือ จากผู้ปกครองและชุมชนได้เป็นอย่างดียิ่ง( เข้าชม 27 ครั้ง )
( โดย   เวลา 10/8/2561 12:29:01 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  รร.ตาขุน จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2561( เข้าชม 30 ครั้ง )
( โดย   เวลา 28/7/2561 20:57:36 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  รร.ตาขุน และ รร.บ้านตาขุน จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา วัดตาขุน( เข้าชม 22 ครั้ง )
( โดย   เวลา 28/7/2561 20:49:26 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต ร่วมถวายพระพรชัยมงคลทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ และบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา ณ สำนักสงฆ์บ้านราษฎร์ประสานจิต(บ้านสะพานมอส) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561( เข้าชม 102 ครั้ง )
( โดย   เวลา 28/7/2561 19:59:11 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  กิจกรรมวันเข้าพรรษา( เข้าชม 41 ครั้ง )
( โดย   เวลา 27/7/2561 11:54:45 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  พิธีนงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 66 พรรษา รร.ตาขุน( เข้าชม 36 ครั้ง )
( โดย   เวลา 25/7/2561 22:42:29 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนบ้านนาใหญ่ : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค)ได้จัดประชุมผู้อำนวยการและครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ ณ โรงเรียนบ้านนาใหญ่( เข้าชม 14 ครั้ง )
( โดย   เวลา 17/7/2561 12:26:57 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนบ้านนาใหญ่ : บ.นทีชับมอบงบสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันและงบสนับสนุนแก่โรงเรียนบ้านนาใหญ่( เข้าชม 19 ครั้ง )
( โดย   เวลา 17/7/2561 11:03:25 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  การแข่งขันกรีฑา นักเรียนและประชาชน ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 15 ตำบลถ้ำสิงขร( เข้าชม 52 ครั้ง )
( โดย   เวลา 16/7/2561 15:31:11 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนสหกรณ์นิคม จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2561( เข้าชม 67 ครั้ง )
( โดย   เวลา 16/7/2561 9:49:39 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต จัดกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน "บ้านราษฎร์เกมส์"( เข้าชม 139 ครั้ง )
( โดย   เวลา 11/7/2561 22:32:41 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนบ้านทำเนียบร่วมกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาอบต.บ้านทำเนียบ( เข้าชม 172 ครั้ง )
( โดย   เวลา 9/7/2561 11:18:40 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนตาขุน .โดย ผอ.ภูริพัฒน์ บุญมา คณะครูนักเรียน..ปลูกต้นรวงผึ้ง..ในเดือนมหามงคล และปลูกต้นไม้เคี่ยม..( เข้าชม 25 ครั้ง )
( โดย   เวลา 8/7/2561 13:23:00 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนบ้านนาใหญ่ : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน( เข้าชม 24 ครั้ง )
( โดย   เวลา 6/7/2561 13:19:23 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนบ้านทุ่งเสียนจัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฏาคม 2561( เข้าชม 20 ครั้ง )
( โดย   เวลา 6/7/2561 13:13:38 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนบ้านทุ่งเสียนจัดกิจกรรมแข่งขันกรีฑา "กันเกราเกมส์ ครั้งที่ 11" 28-29 มิถุนายน 2561( เข้าชม 19 ครั้ง )
( โดย   เวลา 6/7/2561 12:45:11 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ( เข้าชม 25 ครั้ง )
( โดย   เวลา 4/7/2561 18:58:02 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต เครือข่ายพุนพิน 1 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ ประจำปี 2561 ณ สนามโรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต โดยมีโรงเรียนวัดรัษฎาราม โรงเรียนวัดเกษมบำรุงและโรงเรียนวัดน้ำรอบ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย( เข้าชม 155 ครั้ง )
( โดย   เวลา 1/7/2561 18:49:07 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต จัดกิจกรรม "วันสุนทรภู่ และ วันต่อต้านยาเสพติดโลก" 26 มิถุนายน 2561( เข้าชม 164 ครั้ง )
( โดย   เวลา 28/6/2561 19:04:10 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
   โรงเรียนบ้านนาใหญ่: นำนักเรียนไปเข้าค่ายนักเรียนแกนนำปรัชญาพอเพียงสู่นิติธรรม ระดับประเทศ( เข้าชม 73 ครั้ง )
( โดย   เวลา 28/6/2561 10:11:13 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  รร.ตาขุน ร่วมกับ เทศบาลบ้านตาขุน/สภ.บ้านตาขุน / รพ.บ้านตาขุน จัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิย.( เข้าชม 20 ครั้ง )
( โดย   เวลา 26/6/2561 22:02:09 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  กิจกรรมวันสุนทรภู่ & วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2561( เข้าชม 19 ครั้ง )
( โดย   เวลา 26/6/2561 20:41:11 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 


Untitled Document
 

Untitled Document

เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลรายละเอียด
การดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  
 สพป.สฎ.2 ประกาศเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
 

 


เว็บไซต์น่าสนใจ
 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  E-MES
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
หลักสูตรแกนกลาง 2551
  - ฉบับภาษาไทย
  - ฉบับภาษาอังกฤษ
ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
 
 

   

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315010 โทรสาร 077-315421
พัฒนาเว็บไซต์โดย กลุ่ม นโยบายและแผน