ระบบการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่    
               
 
 
    กลุ่มอำนวยการ
    กลุ่มนโยบายและแผน
    ส่งเสริมการศึกษาทางไกล
           เทคโนโลยีสารสนเทศ
           และการสื่อสาร
    กลุ่มบริหารงานการเงิน
           และสินทรัพย์
    กลุ่มบริหารงานบุคคล
    กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
           ทางการศึกษา
    กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
            และ ประเมินผล
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    กลุ่มกฏหมายและคดี
    หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 ::.  กลุ่ม อำนวยการ
 
   ประกาศแบ่งส่วนราชการภายใน
        สำนักงานเขตพื้นที่
   ขั้นตอนและระยะเวลา
        การปฏิบัติราชการ
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานการเงิน
 
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
        พ.ศ. 2562
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
        พ.ศ. 2561
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง
        พ.ศ. 2561
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง
        พ.ศ. 2560
   รายงานฐานะการเงิน
        สพป.สฎ เขต 2
   รายงานการประเมินความเสี่ยง
   การเบิกเงินสวัสดิการ
        ค่ารักษาพยาบาล
        และค่าการศึกษา
        บุตรตามโครงการ
        (ONE STOP SERVICE)
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานบุคคล
 
   จำนวนข้าราชการครู
         และบคุลากร
         ทางการศึกษา
   ระบบป้องกันการละเว้น
        การปฏิบัติหน้าที่
        ในภารกิจหลัก
   วีดีทัศน์การประชุมชี้แจง
        (ว 21/2560)
   คู่มือประเมินวิทยฐานะ
        สายงานการสอน
   การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
        ตาม ว.21
   หลักเกณฑ์การบริหาร
        และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหาร
        และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 ::.  กลุ่ม กฎหมายและคดี
 
   ประมวลจริยธรรม
        การปฎิบัติงาน
        เพื่อป้องกันประโยชน์
        ทับซ้อนของ      
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
   คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติ
        งานเพื่อป้องกัน
         ผลประโยชน์ทับซ้อน
   รายงานสรุปผลการ
         วิเคราะห์
         ข้อร้องเรียน
   แนวปฏิบัติในการจัดการ
         ข้อร้องเรียน
   มาตรการป้องกันภัยของ
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
        นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 
 ::.  กลุ่ม นโยบายและแผน
 
   แบบติดตามความก้าวหน้า
        การดำเนินโครงการ
        ตามแผนปฏิบัติการ
        ประจำปีงบประมาณ
        พ.ศ.2563
   แบบติดตามความก้าวหน้า
        การดำเนินโครงการ
        ตามแผนปฏิบัติการ
        ประจำปีงบประมาณ
        พ.ศ.2562
   การติดตามและรายงานผล
        การดำเนินงานตามนโยบาย
         และกลยุทธ์
   รายละเอียดคุณลักษณะ
        ครุภัณฑ์
   แบบ ปร.6 งบลงทุน
      ( 17 ตุลาคม 2560 )
 
 ::.  กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษา
 
   คู่มือการปฏิบัติงาน
        การขออนุญาตนำนักเรียน
        ไปเข้าค่ายพักแรมและ
        เดินทางไกล
        ของลูกเสือ เนตรนารี
 
 ::.  กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกล
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   มาตรการในการเผยแพร่
       ข้อมูลต่อสาธารณะ
 
 
  ชุดฝึกการจัดประสบการณ์
          เรียนรู้ที่เน้นการคิด
          สำหรับเด็กปฐมวัย
  บ้านนักวิทย์
  ประเมินพัฒนาการ
  พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง
  พัฒนาโรงเรียนคู่ขนาน
  พัฒนาหลักสูตร
  เสริมสร้างความเข้มแข็ง
 
  โปรแกรม GIS
  โปรแกรม DMC
  โปรแกรม EMIS
  โปรแกรม B-obec
  โปรแกรม Schoolmis
  ระบบ Smart obec
  ระบบ e-MES
  ระบบ SGS
  mail@obecmail.obec.go.th

 
 
   
  โครงการพัฒนาสังคมชุมชน การทำแอลกอฮอล์เจลล้างมือ( เข้าชม 19 ครั้ง )
( โดย   เวลา 3/7/2563 21:57:52 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิตร่วมกับโรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์และโรงเรียนวัดน้ำรอบ เครือข่ายสถานศึกษาพุนพิน 1 สพป.สฎ.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพภายใน ณ ห้องประชุมธารตาปี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563( เข้าชม 218 ครั้ง )
( โดย   เวลา 23/6/2563 22:56:06 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต จัดพิธีถวายพระพรและร่วมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 โดยมี คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการ คณะครู อสม. ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วม( เข้าชม 328 ครั้ง )
( โดย   เวลา 3/6/2563 20:54:43 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  กิจกรรมงันเด็กแห่งชาติ( เข้าชม 40 ครั้ง )
( โดย   เวลา 12/1/2563 0:43:28 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ตลาดนัดนักเรียน( เข้าชม 48 ครั้ง )
( โดย   เวลา 29/11/2562 20:54:55 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  มูลนิธิคาราบาว มอบทุนการศึกษา "โครงการตำบลของหนู"( เข้าชม 91 ครั้ง )
( โดย   เวลา 27/8/2562 2:06:38 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต ร่วมถวายพระพร และเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562( เข้าชม 329 ครั้ง )
( โดย   เวลา 13/8/2562 20:47:39 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  กิจกรรมวันเข้าพรรษา( เข้าชม 32 ครั้ง )
( โดย   เวลา 16/7/2562 0:35:18 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิตร่วมกับเครือข่ายสถานศึกษาพุนพิน 1 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต โดยมีนายฟูศักดิ์ เลี่ยมแก้ว ประธานเครือข่ายมาเป็นประธานในพิธี( เข้าชม 428 ครั้ง )
( โดย   เวลา 1/7/2562 20:45:46 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต จัดกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี "บ้านราษฎร์เกมส์ 62" วันที่ 28 มิถุนายน 2562 โดยมีนายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอพุนพินมาเป็นประธานในพิธีเปิด และผู้นำท้องถิ่นท้องที่ตำบลบางงอนมาร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมการแข่งขัน( เข้าชม 530 ครั้ง )
( โดย   เวลา 29/6/2562 15:55:55 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ( เข้าชม 72 ครั้ง )
( โดย   เวลา 21/6/2562 18:10:50 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  symposium การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม( เข้าชม 52 ครั้ง )
( โดย   เวลา 21/6/2562 17:41:38 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562( เข้าชม 51 ครั้ง )
( โดย   เวลา 17/6/2562 10:52:22 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนบ้านทุ่งเสียนจัดกิจกรรมไหว้ครู 6 มิ.ย. 2562( เข้าชม 62 ครั้ง )
( โดย   เวลา 7/6/2562 9:54:43 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  กิจกรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านทำเนียบร่วมบรรเลงอังกะลุงในงานมหรสพสมโภช พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 ณ เวทีหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ( เข้าชม 227 ครั้ง )
( โดย   เวลา 27/5/2562 10:12:21 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนบ้านทุ่งเสียนจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2562( เข้าชม 61 ครั้ง )
( โดย   เวลา 21/5/2562 11:14:57 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนบ้านทำเนียบจัดกิจกรรมมอบระเบียนผลการเรียนและปัจฉิมนิเทศ( เข้าชม 346 ครั้ง )
( โดย   เวลา 20/3/2562 9:05:03 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดนิทรรศการและผลงานทางวิชาการของโรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต ประจำปีการศึกษา 2561( เข้าชม 587 ครั้ง )
( โดย   เวลา 16/3/2562 0:13:43 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  กิจกรรม "Open House ก้าวสู่วิชาการ"( เข้าชม 77 ครั้ง )
( โดย   เวลา 10/3/2562 19:26:08 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โครงการอำเภอยิ้ม..บ้านท่าไคร( เข้าชม 57 ครั้ง )
( โดย   เวลา 3/3/2562 12:17:58 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ตลาดนัดนักเรียน( เข้าชม 48 ครั้ง )
( โดย   เวลา 11/2/2562 20:30:59 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนบ้านท่าไคร จัดอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น( เข้าชม 40 ครั้ง )
( โดย   เวลา 25/1/2562 15:34:26 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่( เข้าชม 37 ครั้ง )
( โดย   เวลา 29/12/2561 10:39:13 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Untitled Document

 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
หลักสูตรแกนกลาง 2551
  - ฉบับภาษาไทย
  - ฉบับภาษาอังกฤษ
ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
 
 


 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315-060 โทรสาร 077-315421

พัฒนาเว็บไซต์โดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร