ระบบการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่    
               
 
 

  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มนโยบายและแผน
  ส่งเสริมการศึกษาทางไกล
        เทคโนโลยีสารสนเทศ
        และการสื่อสาร
  กลุ่มบริหารงานการเงิน
        และสินทรัพย์
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มพัฒนาครูและ
        บุคลากรทางการศึกษา
  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  กลุ่มกฏหมายและคดี
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานการเงิน
 
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง 60
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง 61
   การเบิกเงินสวัสดิการ
        ค่ารักษาพยาบาล
        และค่าการศึกษา
        บุตรตามโครงการ
        (ONE STOP SERVICE)
   รายงานฐานะการเงิน
        สพป.สฎ เขต 2
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานบุคคล
 
   ขั้นตอนและระยะเวลา
        การปฏิบัติราชการ
   จำนวนข้าราชการครู
         และบคุลากร
         ทางการศึกษา
   ระบบป้องกันการละเว้น
        การปฏิบัติหน้าที่
        ในภารกิจหลัก
   ประมวลจริยธรรม
        การปฎิบัติงาน
        เพื่อป้องกันประโยชน์
        ทับซ้อนของ      
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
   คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติ
        งานเพื่อป้องกัน
         ผลประโยชน์ทับซ้อน
   รายงานสรุปผลการ
         วิเคราะห์
         ข้อร้องเรียน
   แนวปฏิบัติในการจัดการ
         ข้อร้องเรียน
   มาตรการป้องกันภัยของ
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
        นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
   วีดีทัศน์การประชุมชี้แจง
        (ว 21/2560)
   คู่มือประเมินวิทยฐานะ
        สายงานการสอน
 
 ::.  กลุ่ม นโยบายและแผน
 
   แบบติดตามความก้าวหน้า
        การดำเนินโครงการ
        ตามแผนปฏิบัติการ
        ประจำปีงบประมาณ
        พ.ศ.2561
   การติดตามและรายงานผล
        การดำเนินงานตามนโยบาย
         และกลยุทธ์
   รายละเอียดคุณลักษณะ
        ครุภัณฑ์
   แบบ ปร.6 งบลงทุน
      ( 17 ตุลาคม 2560 )
 
 ::.  กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษา
 
   คู่มือการปฏิบัติงาน
        การขออนุญาตนำนักเรียน
        ไปเข้าค่ายพักแรมและ
        เดินทางไกล
        ของลูกเสือ เนตรนารี
 
 
  ชุดฝึกการจัดประสบการณ์
          เรียนรู้ที่เน้นการคิด
          สำหรับเด็กปฐมวัย
  บ้านนักวิทย์
  ประเมินพัฒนาการ
  พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง
  พัฒนาโรงเรียนคู่ขนาน
  พัฒนาหลักสูตร
  เสริมสร้างความเข้มแข็ง
 
  โปรแกรม GIS
  โปรแกรม DMC
  โปรแกรม EMIS
  โปรแกรม B-obec
  โปรแกรม Schoolmis
  ระบบ Smart obec
  ระบบ e-MES
  ระบบ SGS
  mail@obecmail.obec.go.th

รายงานการประชุม
 
โรงเรียนในสังกัด สพป.สฏ.2
 

 
   
  โรงเรียนบ้านทุ่งเสียนจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2562( เข้าชม 7 ครั้ง )
( โดย   เวลา 21/5/2562 11:14:57 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนบ้านทำเนียบจัดกิจกรรมมอบระเบียนผลการเรียนและปัจฉิมนิเทศ( เข้าชม 308 ครั้ง )
( โดย   เวลา 20/3/2562 9:05:03 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดนิทรรศการและผลงานทางวิชาการของโรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต ประจำปีการศึกษา 2561( เข้าชม 294 ครั้ง )
( โดย   เวลา 16/3/2562 0:13:43 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  กิจกรรม "Open House ก้าวสู่วิชาการ"( เข้าชม 43 ครั้ง )
( โดย   เวลา 10/3/2562 19:26:08 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โครงการอำเภอยิ้ม..บ้านท่าไคร( เข้าชม 32 ครั้ง )
( โดย   เวลา 3/3/2562 12:17:58 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ตลาดนัดนักเรียน( เข้าชม 26 ครั้ง )
( โดย   เวลา 11/2/2562 20:30:59 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนบ้านท่าไคร จัดอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น( เข้าชม 25 ครั้ง )
( โดย   เวลา 25/1/2562 15:34:26 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่( เข้าชม 30 ครั้ง )
( โดย   เวลา 29/12/2561 10:39:13 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนบ้านทำเนียบจัดกิจกรรมกีฬาสี"พิกุลทองเกมส์"ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา2561( เข้าชม 197 ครั้ง )
( โดย   เวลา 20/12/2561 12:25:45 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โครงการสมุนไพร ใส่ใจสุขภาพ( เข้าชม 150 ครั้ง )
( โดย   เวลา 4/9/2561 3:12:09 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  รร.ตาขุนจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ได้รับความร่วมมือ จากผู้ปกครองและชุมชนได้เป็นอย่างดียิ่ง( เข้าชม 48 ครั้ง )
( โดย   เวลา 10/8/2561 12:29:01 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  รร.ตาขุน จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2561( เข้าชม 66 ครั้ง )
( โดย   เวลา 28/7/2561 20:57:36 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  รร.ตาขุน และ รร.บ้านตาขุน จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา วัดตาขุน( เข้าชม 50 ครั้ง )
( โดย   เวลา 28/7/2561 20:49:26 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต ร่วมถวายพระพรชัยมงคลทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ และบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา ณ สำนักสงฆ์บ้านราษฎร์ประสานจิต(บ้านสะพานมอส) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561( เข้าชม 219 ครั้ง )
( โดย   เวลา 28/7/2561 19:59:11 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  กิจกรรมวันเข้าพรรษา( เข้าชม 82 ครั้ง )
( โดย   เวลา 27/7/2561 11:54:45 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  พิธีนงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 66 พรรษา รร.ตาขุน( เข้าชม 68 ครั้ง )
( โดย   เวลา 25/7/2561 22:42:29 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนบ้านนาใหญ่ : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค)ได้จัดประชุมผู้อำนวยการและครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ ณ โรงเรียนบ้านนาใหญ่( เข้าชม 58 ครั้ง )
( โดย   เวลา 17/7/2561 12:26:57 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนบ้านนาใหญ่ : บ.นทีชับมอบงบสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันและงบสนับสนุนแก่โรงเรียนบ้านนาใหญ่( เข้าชม 48 ครั้ง )
( โดย   เวลา 17/7/2561 11:03:25 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  การแข่งขันกรีฑา นักเรียนและประชาชน ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 15 ตำบลถ้ำสิงขร( เข้าชม 69 ครั้ง )
( โดย   เวลา 16/7/2561 15:31:11 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนสหกรณ์นิคม จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2561( เข้าชม 118 ครั้ง )
( โดย   เวลา 16/7/2561 9:49:39 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต จัดกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน "บ้านราษฎร์เกมส์"( เข้าชม 208 ครั้ง )
( โดย   เวลา 11/7/2561 22:32:41 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนบ้านทำเนียบร่วมกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาอบต.บ้านทำเนียบ( เข้าชม 217 ครั้ง )
( โดย   เวลา 9/7/2561 11:18:40 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนตาขุน .โดย ผอ.ภูริพัฒน์ บุญมา คณะครูนักเรียน..ปลูกต้นรวงผึ้ง..ในเดือนมหามงคล และปลูกต้นไม้เคี่ยม..( เข้าชม 32 ครั้ง )
( โดย   เวลา 8/7/2561 13:23:00 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Untitled Document

เว็บไซต์น่าสนใจ
 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  E-MES
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
หลักสูตรแกนกลาง 2551
  - ฉบับภาษาไทย
  - ฉบับภาษาอังกฤษ
ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
 
 

   

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315-060 โทรสาร 077-315421

พัฒนาเว็บไซต์โดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร