ระบบการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่    
               
 
 
    กลุ่มอำนวยการ
    กลุ่มนโยบายและแผน
    ส่งเสริมการศึกษาทางไกล
           เทคโนโลยีสารสนเทศ
           และการสื่อสาร
    กลุ่มบริหารงานการเงิน
           และสินทรัพย์
    กลุ่มบริหารงานบุคคล
    กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
           ทางการศึกษา
    กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
            และ ประเมินผล
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    กลุ่มกฏหมายและคดี
    หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 ::.  กลุ่ม อำนวยการ
 
   ประกาศแบ่งส่วนราชการภายใน
        สำนักงานเขตพื้นที่
   ขั้นตอนและระยะเวลา
        การปฏิบัติราชการ
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานการเงิน
 
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
        พ.ศ. 2562
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
        พ.ศ. 2561
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง
        พ.ศ. 2561
   รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง
        พ.ศ. 2560
   รายงานฐานะการเงิน
        สพป.สฎ เขต 2
   รายงานการประเมินความเสี่ยง
   การเบิกเงินสวัสดิการ
        ค่ารักษาพยาบาล
        และค่าการศึกษา
        บุตรตามโครงการ
        (ONE STOP SERVICE)
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานบุคคล
 
   จำนวนข้าราชการครู
         และบคุลากร
         ทางการศึกษา
   ระบบป้องกันการละเว้น
        การปฏิบัติหน้าที่
        ในภารกิจหลัก
   วีดีทัศน์การประชุมชี้แจง
        (ว 21/2560)
   คู่มือประเมินวิทยฐานะ
        สายงานการสอน
   การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
        ตาม ว.21
   หลักเกณฑ์การบริหาร
        และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหาร
        และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 ::.  กลุ่ม กฎหมายและคดี
 
   ประมวลจริยธรรม
        การปฎิบัติงาน
        เพื่อป้องกันประโยชน์
        ทับซ้อนของ      
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
   คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติ
        งานเพื่อป้องกัน
         ผลประโยชน์ทับซ้อน
   รายงานสรุปผลการ
         วิเคราะห์
         ข้อร้องเรียน
   แนวปฏิบัติในการจัดการ
         ข้อร้องเรียน
   มาตรการป้องกันภัยของ
        ข้าราชการครู
        บุคลากรทางการศึกษา
        นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 
 ::.  กลุ่ม นโยบายและแผน
 
   แบบติดตามความก้าวหน้า
        การดำเนินโครงการ
        ตามแผนปฏิบัติการ
        ประจำปีงบประมาณ
        พ.ศ.2563
   แบบติดตามความก้าวหน้า
        การดำเนินโครงการ
        ตามแผนปฏิบัติการ
        ประจำปีงบประมาณ
        พ.ศ.2562
   การติดตามและรายงานผล
        การดำเนินงานตามนโยบาย
         และกลยุทธ์
   รายละเอียดคุณลักษณะ
        ครุภัณฑ์
   แบบ ปร.6 งบลงทุน
      ( 17 ตุลาคม 2560 )
 
 ::.  กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษา
 
   คู่มือการปฏิบัติงาน
        การขออนุญาตนำนักเรียน
        ไปเข้าค่ายพักแรมและ
        เดินทางไกล
        ของลูกเสือ เนตรนารี
 
 ::.  กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกล
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   มาตรการในการเผยแพร่
       ข้อมูลต่อสาธารณะ
 
 
  ชุดฝึกการจัดประสบการณ์
          เรียนรู้ที่เน้นการคิด
          สำหรับเด็กปฐมวัย
  บ้านนักวิทย์
  ประเมินพัฒนาการ
  พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง
  พัฒนาโรงเรียนคู่ขนาน
  พัฒนาหลักสูตร
  เสริมสร้างความเข้มแข็ง
 
  โปรแกรม GIS
  โปรแกรม DMC
  โปรแกรม EMIS
  โปรแกรม B-obec
  โปรแกรม Schoolmis
  ระบบ Smart obec
  ระบบ e-MES
  ระบบ SGS
  mail@obecmail.obec.go.th

 

รายงานฐานะการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

รายงานฐานะการเงิน ประจำปี 2563
  รายงานประจำเดือน วันที่เผยแพร่ ดาวโหลด
  ธันวาคม พ.ศ.2563 08/01/2564
  พฤศจิกายน พ.ศ.2563 09/12/2563
  ตุลาคม พ.ศ.2563 13/11/2563
  กันยายน พ.ศ.2563 9/10/2563
  สิงหาคม พ.ศ.2563 09/09/2563
  กรกฎาคม พ.ศ.2563 11/08/2563
  มิถุนายน พ.ศ.2563 13/07/2563
  พฤษภาคม พ.ศ.2563 12/06/2563
  เมษายน พ.ศ.2563 14/05/2563
  มีนาคม พ.ศ.2563 08/04/2563
  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 12/03/2563
  มกราคม พ.ศ.2563 13/02/2563
รายงานฐานะการเงิน ประจำปี 2562
  รายงานประจำเดือน วันที่เผยแพร่ ดาวโหลด
  ธันวาคม พ.ศ.2562 14/01/2563
  พฤศจิกายน พ.ศ.2562 13/12/2562
  ตุลาคม พ.ศ.2562 14/11/2562
  กันยายน พ.ศ.2562 13/09/2562
  สิงหาคม พ.ศ.2562 14/08/2562
  กรกฎาคม พ.ศ.2562 12/07/2562
  มิถุนายน พ.ศ.2562 13/06/2562
  พฤษภาคม พ.ศ.2562 8/05/2562
  เมษายน พ.ศ.2562 9/04/2562
  มีนาคม พ.ศ.2562 13/03/2562
  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 14/02/2562
  มกราคม พ.ศ.2562 10/01/2562
รายงานฐานะการเงิน ประจำปี 2561
  รายงานประจำเดือน วันที่เผยแพร่ ดาวโหลด
   ธันวาคม พ.ศ.2561 07/12/2561
   พฤศจิกายน พ.ศ.2561 14/11/2561
   ตุลาคม พ.ศ.2561 09/10/2561
   กันยายน พ.ศ.2561 09/09/2561
   สิงหาคม พ.ศ.2561 16/08/2561
  กรกฎาคม พ.ศ.2561 09/07/2561
  มิถุนายน พ.ศ.2561 11/06/2561
  พฤษภาคม พ.ศ.2561 09/05/2561
  เมษายน พ.ศ.2561 05/04/2561
  มีนาคม พ.ศ.2561 15/03/2561
  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 12/02/2561
  มกราคม พ.ศ.2561 08/01/2561
รายงานฐานะการเงิน ประจำปี 2560
  รายงานประจำเดือน วันที่เผยแพร่ ดาวโหลด
  ธันวาคม พ.ศ.2560 14/12/2560
  พฤศจิกายน พ.ศ.2560 13/11/2560
  ตุลาคม พ.ศ.2560 09/10/2560
  กันยายน พ.ศ.2560 08/09/2560
  สิงหาคม พ.ศ.2560 08/08/2560
  กรกฎาคม พ.ศ.2560 07/07/2560
Untitled Document

 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
หลักสูตรแกนกลาง 2551
  - ฉบับภาษาไทย
  - ฉบับภาษาอังกฤษ
ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
 
 


 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315-060 โทรสาร 077-315421

พัฒนาเว็บไซต์โดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร