ระบบการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่    
               
 


  ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561
  ข้อมูลสารสนเทศ ด้านทั่วไป
  ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
 
  ข้อมูลสารสนเทศ ด้านงบประมาณ
  ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2561
  ข้อมูลนักเรียน 10 พฤศจิกายน 2561
  ข้อมูลนักเรียน 10 ธันวาคม 2561 (รอบพิเศษ สพฐ.)
 
  ข้อมูลสารสนเทศ ด้านงานบุคคล
  จำนวน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  จำนวน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามวิชาเอก
 
  ข้อมูลสารสนเทศ ด้านวิชาการ
  สถิติพื้นฐานผลการสอบ O-NET รายโรงเรียน ป.6 ปีการศึกษา 2561
  สถิติพื้นฐานผลการสอบ O-NET รายโรงเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2561
  สถิติพื้นฐานผลการสอบ NT รายโรงเรียน ป.3 ปีการศึกษา 2561
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315-060 โทรสาร 077-315421

พัฒนาเว็บไซต์โดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร