วันที่ 19 / 09 / 2562

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดการประชุมโครงการพัฒนาข้าราชการครูฯเครือข่ายพุนพิน1

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 18 / 09 / 2562

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของโรงเรียนในสังกัด

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 17 / 09 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศ...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 17 / 09 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศ...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 15 / 09 / 2562

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่อำเภอเกาะสมุย...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 13 / 09 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้"หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวตกรรมการบริหารและการเรียนร...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 10 / 09 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการครูที่ผ่านการอบรมครูแกนนำระดับภูมิภาคเพื่อขยายผล รุ่นที่

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 10 / 09 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสำนึกความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 30 / 08 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมโครงการเติมรักษ์สำนักงานด้วยกิจกรรม 5 ส Plus e ประจำปี 2562

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 29 / 08 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมประชุมคณะทำงานการจัดกิจกรรมฝึกอบรมข้าราชการครูฯบรรจุใหม่ในภาคใต้

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 29 / 08 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษา

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 22 / 08 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลค่อต้านการทุจริต

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 21 / 08 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "คัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในกา...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 21 / 08 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้บูรณาการศาสตร์พระราชาเพื่อขับเคลื่อน...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 19 / 08 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้บูรณาการศาสตร์พระราชาเพื่อขับเคลื่อน...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 16 / 08 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ป...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 15 / 08 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมปฏิบัติการโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับปร...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 15 / 08 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมปฏิบัติการโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับปร...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 14 / 08 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำหรับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ครูผู...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 13 / 08 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมทีมที่ปรึกษาและผู้บริหารใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ครบรอบ 1 ปี จำนวน...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร