วันที่ 28 / 10 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 40/2563 ประจำวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 27 / 10 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะทำงานวางแผนการสรุปผลการปฏิบัติงาน งบประมาณปี 2563และกรอบแนวทางก...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 23 / 10 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2563

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 23 / 10 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 21 / 10 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพส...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 16 / 10 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับมอบจักรยานตามโครงการจักรยานเพื่อน้องโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยใ...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 13 / 10 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงร...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 13 / 10 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมงาน "สดุดีเทิดไท้องค์ราชัน" จัดโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 09 / 10 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ภูเก็ต

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 07 / 10 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 37/2563

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 05 / 10 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำวีดีทัศน์เพื่อเผยแพร่ทางระบบออนไลน์ครูผู้สอนระด...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 29 / 09 / 2563

สพป..สุราษฎร์ธานี เขต 2 ถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในโครงการโรงเรียนสุจริต

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 28 / 09 / 2563

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2เป็นประธานเปิดลานกิจกรรม" อรชร อนุสรณ์ 2563" โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 28 / 09 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธ่านี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และถอดบท...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 26 / 09 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้านทักษะวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 25 / 09 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพการปฏิบั...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 24 / 09 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปี 2563

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 18 / 09 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพฯข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและยกย่อง...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 15 / 09 / 2563

ผอ.สพร.สพฐ. ติดตามการดำเนินการฝึกปฎิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางก...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 13 / 09 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสร้างสรรค์สังคมสุจริต(โครงการโรงเรียนสุจริต)

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร