วันที่ 14 / 02 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำ...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 13 / 02 / 2563

รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมให้กำลังใจการประเมินรับรองคุณภาพโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี ประจำปี 256

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 12 / 02 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 6/2563

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 12 / 02 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯในสังกัด

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 07 / 02 / 2563

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านเหนือน้ำ อำเภอไชยา

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 07 / 02 / 2563

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี เครือข่ายอำเภอท่าชนะ

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 05 / 02 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานีแ เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 5/2563

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 01 / 02 / 2563

ศูนย์สอบสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 29 / 01 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ตอนพิเศษ:โครงการแถลงเจตนารมณ์สภานักเรียน ประ...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 28 / 01 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการการลดและคัดแยกขยะมูลฝอ...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 23 / 01 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ หัวหน้าสนามสอบ ตัวแทนศูนย์สอบและผู้บริห...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 22 / 01 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 3/2563

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 21 / 01 / 2563

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 เยี่ยมและให้กำลังใจการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนบ...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 21 / 01 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 อบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2562

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 19 / 01 / 2563

ผอ.สพร.ตรวจเยี่ยมสถานที่ฝึกประสบการณ์ ระยะที่ 2 ของรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาใหม่ ณ สพป.ส...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 19 / 01 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 15 / 01 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 2/2563

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 13 / 01 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู จำนวน 22 ราย

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 08 / 01 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 1/2563

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 06 / 01 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ ระยะที่ 2 ของรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาใหม่

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร