วันที่ 12 / 03 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุทกภัยภาคใต้

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 08 / 03 / 2561

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เยี่ยมสนามสอบ NT ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนในสังกัด

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 06 / 03 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมว...

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 02 / 03 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสอบวัดความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 28 / 02 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนตาม"โครงการฟื้นฟู ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้" สถานีก...

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 26 / 02 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินการสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษา...

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 23 / 02 / 2561

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านสหกรณ์

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 22 / 02 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นป.1...

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 15 / 02 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 09 / 02 / 2561

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่1/2561

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 08 / 02 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 ร่วมเปิดงานมหกรรมศีลธรรมเยาวชน ครั้งที่ 5

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 03 / 02 / 2561

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนในสังกัด

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 02 / 02 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 01 / 02 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมลูกจ้างในสังกัดเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 27 / 01 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 25 / 01 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมชี้แจงกรรมการระดับสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบการจัดสอบทาง...

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 25 / 01 / 2561

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับมอบเครื่องกรองน้ำ"โครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อน้อง"

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 24 / 01 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการ กตปน.ครั้งที่ 1/2561

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 23 / 01 / 2561

ผู้บริหาร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้กำลังใจในการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 20 / 01 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560

โดย นางประยูร มาแสง